کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید تالیف ناپلئون هیل ترجمه مهدی قراچه داغی

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید تالیف ناپلئون هیل ترجمه مهدی قراچه داغی

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید تالیف ناپلئون هیل ترجمه مهدی قراچه داغی

تالیف ناپلئون هیل ترجمه مهدی قراچه داغی ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎﻓﺬﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی زﻣﺎﻧﻪ ی ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ راه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺴﺐ ﻣﺎل و ﺛﺮوت و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ . ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮭﺎﭘﯿﺶ رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ھﯿﻞ ﺷﺮح داد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪ . ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺸﺎی رﻣﺰ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻤﮏ ﮐﺮد . ﺳﻮای 500 ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺣﺪود ﻧﻔﺮ از اﻏﻨﯿﺎی ﺟﮭﺎن رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *