تحقیق بررسي فراينى حمل و نقل و كاربري آن در ايران

تحقیق بررسي فراينى حمل و نقل و كاربري آن در ايران

تحقیق بررسي فراينى حمل و نقل و كاربري آن در ايران

دانلود فایل بررسي فراينى حمل و نقل و كاربري آن در ايران 32 صفحه با فرمت WORD پيشگفتار حمل و نقل جرياني پويا و فراگير به وسعت همه عالم و با پيشينه اي به گسترة همه تاريخ است به ويژه توسعه جهان امروز در ابعاد گوناگون آن به «صنعت حمل و نقل ـ وابسته است. اما حمل و نقل در ايران با همه تلاش و همتي كه به آن معطوف است هنوز بيش از نيم قرن با جهان توسعه يافته فاصله دارد و به نظر مي رسد كه جبران آن چندان ساده و سريع نخواهد بود. حمل و نقل جاده اي به دليل ويژگي خاص خود از اهميتي به مراتب بالاتر نسبت به ساير بخش هاي حمل و نقل برخوردار مي باشد. موقعيت خاص

تحقیق گزارشات انجام آزمايشات ميكروبيولوژي محيطي

تحقیق گزارشات انجام آزمايشات ميكروبيولوژي محيطي

تحقیق گزارشات انجام آزمايشات ميكروبيولوژي محيطي

دانلود فایل گزارشات انجام آزمايشات ميكروبيولوژي محيطي 25 صفحه با فرمت WORD عنوان آزمايش : 1- جمع آوري و نگهداري نمونه هاي خاك 2 – تهيه لام هاي دفن شده در خاك آشنايي با روش نمونه برداري، نگهداري و تهيه لام از خاك ميكرو بيولوژي و شيمي خاك حايز اهميت مي باشند كه بر اساس اصول صحيح جمع آوري و نگهداري كرده و آزمايش مورد نظر را انجام مي دهيم نكته مهم اينكه خاك از جمله محيطهايي است كه حتي در يك محدوده معين ويژگيها و شرايط آن از نظر فيزيكي- بيولوژيك و شيميايي با همديگر فرق دارند. مثلاً در يك محدوده خاص مثل بلندي تپه در مقايسه با ارتفاع كم ويژگيهاي متفاوت مي باشد و حتي در يك باغچه كه به آن كود

تحقیق وقوع سيلاب و آثار مخرب آن

تحقیق وقوع سيلاب و آثار مخرب آن

تحقیق وقوع سيلاب و آثار مخرب آن

دانلود فایل وقوع سيلاب و آثار مخرب آن 31 صفحه با فرمت WORD ساليان متمادي است انسان در تقابل با پديده هاي طبيعي بوده و همواره در معرض خطرات ناشي از وقوع پديده هاي زيانباري نظير سيل قرار داشته است. در حال حاضر نيز سالانه خسارات مالي و جاني فراواني بر اثر بروز سيلابهاي عظيم به مردم وارد مي شود. به طور مثال وقوع سيلاب در 12 استان كشور طي بهمن ماه سال 1371 باعث قرباني شدن بيش از 220 نفر و خساراتي بالغ بر دهها ميليارد ريال گرديد (1). مسئله مهم ديگري كه همزمان با حركت آب و وقوع سيلابها رخ مي دهد. حركت ذرات خاك از سطح حوضه هاي آبخيز و ورود اين ذرات به مجاري طبيعي همچنين جابه جايي اين ذرات در طول رودخانه ها از

تحقیق آب و فاضلاب و اثرات آن بر محيط زيست

تحقیق آب و فاضلاب و اثرات آن بر محيط زيست

تحقیق آب و فاضلاب و اثرات آن بر محيط زيست

دانلود فایل آب و فاضلاب و اثرات آن بر محيط زيست 37 صفحه با فرمت WORD – بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي – معرفي نحوه جمع آوري فاضلاب در بخشهاي مختلف منطقه، نارسايي و پيامدهاي نامطلوب آن – انواع فاضلاب ميزان فاضلاب صنعتي يا پساب ايجاد شده از توليدات صنعتي در منطقه قابل توجه نبوده و نسبت به كل فاضلابهاي توليدي نقش چنداني ايفا نمي‌كند گزارش" شناخت واحدهاي صنعتي شهر تهران – سال 1375 تعداد واحدهاي صنعتي مستقر در منطقه دو را 36 واحد يعني 26/1 درصد كل واحدهاي صنعتي مناطق بيستگانه شهر تهران عنوان كرده است . و نظر به اينكه طي سالهاي اخير تعدادي از اين واحدها نيز به خارج از

مقاله علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي

مقاله علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي

مقاله علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي

دانلود فایل علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي 42 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب پيشگفتار …………………………………………………………………………………………………….. 1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 3 بخش اول:………………………………………………………………………………………………….. علوم اجتماعي و مشكل بيكاري جوانان…………………………………………………………… 5 1- اهميت موضوع در علوم اجتماعي منطقه اي و نكات كلي آن……………………….. 6 2- مسائل نظري و روش شناسي……………………………………………………………………. 8 جوانان و پايگاه طبقاتي…………………………………………………………………………………. 9 مفهوم بيكاري جوانان……………………………………………………………………………………. 10 بخش دوم:………………………………………………………………………………………………….. علل و پيامدهاي اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي بيكاري جوانان……………………….. 14 1- علل بيكاري جوانان…………………………………………………………………………………. 15 1-1- رشد شديد جمعيت، بحران

مقاله جايگاه دموكراسي در ايران

مقاله جايگاه دموكراسي در ايران

مقاله جايگاه دموكراسي در ايران

دانلود فایل جايگاه دموكراسي در ايران 127 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب پيشگفتار……………………………………………………………………………………………………… 1 دموكراسي چيست؟………………………………………………………………………………………. 3 الگوهاي دموكراسي………………………………………………………………………………………. 6 ابعاد نو و كهنه ي دموكراسي………………………………………………………………………….. 11 انواع دموكراسي از ديدگاه سي. بي. مك فرسون……………………………………………….. 22 دموكراسي غيرليبرالي: نوع كمونيستي……………………………………………………………… 22 دموكراسي غيرليبرالي: نوع توسعه نيافته…………………………………………………………… 28 موج جديد نظريه هاي گذار به دموكراسي……………………………………………………….. 35 زمينه هاي سياسي و اجتماعي فروپاشي رژيم هاي غيردموكراتيك و گذرا آن ها به دموكراسي 42 تعارض دموكراسي و توسعه با توجه به ايران…………………………………………………… 98 جنبش دموكراسي مردمي و تكاليف مبرم

تحقیق خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نماز

تحقیق خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نماز

تحقیق خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نماز

دانلود فایل خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نماز 21 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب چكيده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 نقش الگوي والدين…………………………………………………………………………………………………………………………. 5 حساسيت نسل جوان……………………………………………………………………………………………………………………… 6 تشويق به ايمان و معنويت……………………………………………………………………………………………………………… 7 نقش خانواده در تقويت رفتارهاي مذهبي……………………………………………………………………………………… 7 چه كنيم تا جوانان دين را آسان بپذيرند؟…………………………………………………………………………………….. 8 شرايط مربيان دين………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 ارزش خانواده در تفكر اسلامي………………………………………………………………………………………………………. 9 ارتباط خانواده با محيط هاي آموزشي…………………………………………………………………………………………… 10 مشكل مربيان در

مقاله روابط عمومي

مقاله روابط عمومي

مقاله روابط عمومي

دانلود فایل روابط عمومي 41 صفحه با فرمت WORD فهرست مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. تعريف روابط عمومي ……………………………………………………………………………… تاريخچه روابط عمومي در ايران ……………………………………………………………….. نقش و كاركرد روابط عمومي …………………………………………………………………… سازمان و تشكيلات روابط عمومي در سازمانهاي كوچك و بزرگ ……………….. واحدهاي گوناگون روابط عمومي …………………………………………………………….. ابزار و وسايل مورد استفاده در روابط عمومي …………………………………………….. مديريت و پرسنل روابط عمومي ……………………………………………………………….. تاريخچه روابط عمومي در سازمان صدا و سيما…………………………………………… بررسي تشكيلات و سازماندهي و وظايف روابط عمومي در سازمان صدا و سيما پيشنهادهايي جهت ارتقاء سطح روابط عمومي سازمان ………………………………… منابع و ماخذ (كتاب) ……………………………………………………………………………….

مقاله بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن

مقاله بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن

مقاله بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن

دانلود فایل بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن 134 صفحه با فرمت WORD فهرست چكيده………………………………………………………………………………………………… 5 فصل اول : طرح تحقيق………………………………………………………………………… 6 1-1- طرح مسئله………………………………………………………………………………… 7 2-1- ضرورت و اهميت تحقيق……………………………………………………………. 8 3-1- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………….. 9 4-1- سؤالات تحقيق…………………………………………………………………………… 10 5-1- مدل تحقيق………………………………………………………………………………… 12 6-1- روش تحقيق………………………………………………………………………………. 7-1- مشكلات تحقيق…………………………………………………………………………. 8-1- پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………… 9-1- تعاريف و اصطلاحات تحقيق………………………………………………………. 10-1- چارچوب نظري……………………………………………………………………….. فصل دوم : معرفي صادقيه (آريا شهر)……………………………………………………. 1-2- بررسي موقعيت جغرافيايي…………………………………………………………… 2-2- معرفي صادقيه با توجه به نقشه اجتماعي………………………………………..

پکیج آهنگ بیکلام ۵ پلی بک عارف پارت ۲

پکیج آهنگ بیکلام ۵ پلی بک عارف پارت ۲

پکیج آهنگ بیکلام ۵ پلی بک عارف پارت ۲

پکیج آهنگ بیکلام ۵ پلی بک عارف پارت دو لیست پکیج آن شب که تو بی من انتظار تو بغض دریا تو اگه با من باشی ورژن یک تو اگه با من باشی ورژن دو حرفت حرف من ورژن یک حرفت حرف من ورژن دو

مقاله محاربه

مقاله محاربه

مقاله محاربه

دانلود فایل محاربه 76 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب پيشگفتار…………………………………………………………………………………. مقدمه……………………………………………………………………………………. 1 فصل اول: مجازات و اهداف آن………………………………………………………. 2 گفتار اول: مجازات و تقسيم بندي آن در قانون مجازات اسلامي…………………… 3 گفتار دوم: اهداف مجازات…………………………………………………………….. 6 فصل دوم: حدود……………………………………………………………………….. 11 گفتار اول: تعريف حد و انواع آن……………………………………………………… 12 1. انواع حد…………………………………………………………………………………………………. 17 2. حد تازيانه……………………………………………………………………………. 17 3. حد سنگسار………………………………………………………………………….. 18 4. حد قطع دست……………………………………………………………………….. 18 گفتار دوم: در بيان احكام حدود از نظر خاصه و عام………………………………… 18 ضرورت اجرايي حدود و فلسفه آن…………………………………………………… 20 فايده اجتماعي كيفر حدود……………………………………………………………… 23

تحقیق دین

تحقیق دین

تحقیق دین

دانلود فایل دین 10 صفحه با فرمت WORD درباره ماهيت دين تعاريق مختلف وجود دارد. و هر مكتب و متفكر تعريف خاص خود را از دين ارائه كرده است. كه به طور مختصر چهار مورد از اين تعاريف را ذكر خواهيم كرد. مورد اول، دين يعني «شناخت يك موجود فوق بشري كه داراي قدرت مطلقه است و خصوصاً باور داشتن به خدا يا خدايان متشخص كه شايسته پرستش اند» تعريف دوم : كه تعريف روانشناسي از دين است. دين يعني احساسات، اعمالي و تجربيات افراد در هنگام تنهايي. آنگاه كه خود را در برابر آنچه كه الهي مي نامند، مي يابند(ويليام جيمز). مورد سوم : «دين اعتراف به اين حقيقت است كه كليه موجوداتتجليات نيروئي هستندكه فراتر از علم و معرفت ماست» (هربت اسپنسر).

پکیج آهنگ بیکلام 5 پلی بک عارف پارت 4

پکیج آهنگ بیکلام 5 پلی بک عارف پارت 4

پکیج آهنگ بیکلام 5 پلی بک عارف پارت 4

لیست پکیج آهنگ بیکلام عارف خواب ستاره ورژن یک خواب ستاره ورژن دو دیشب خواب تو را دیدم عارف و هایده نگاهم کن نصیحت ورژن یک نصیحت ورژن دو نصیحت ورژن سه گل گلخونه

دانلود کتاب The Context of Business

دانلود کتاب The Context of Business

دانلود کتاب The Context of Business

کتاب The Context of Business یکی از کتاب های اصلی درس Business Environment است که در رشته های MBA و بیزنس دانشگاه های جهان به عنوان Course book اصلی تدریس می شود. این کتاب که توسط انتشارات Pearson منتشر شده است در بین اساتید این حوزه از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد از جمله امتیازات این کتاب علاوه بر توضیح مفاهیم اصلی محیط بیزنس و ارائه ساختارها و مدل های مختلف ارائه اطلاعات مربوط به کشورکاناداست. شما برای خرید این فایل می بایست مبلغ 97 دلار کانادا در سایت اصلی ناشر پرداخت نمایید اما می توانید با قیمت بسیار مناسب از این سایت تهیه و دانلود نمایید فایل اصلی با قابلیت جستجو و پرینت توضیحات بیشتر از زبان خود ناشر: Understanding the Canadian

دانلود کتاب Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications

دانلود کتاب Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications

دانلود کتاب Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications

ویرایش هشتم کتاب Organizational Behaviour از کتاب اصلی رفتار سازمانی می باشد که توسط نویسندگان اصلی و شناخته شده این حوزه نگارش شده است و در رشته های MBA و بیزنس دانشگاه های جهان به عنوان Course book اصلی تدریس می شود. این کتاب که توسط انتشارات Pearson در سال 2019 منتشر شده است و از منابع MBA می باشد شما می بایست برای خرید فایل این کتاب مبلغ 75 دلار را به سایت پیرسون بپردازید در صورتی که می توانید فایل این کتاب را با قیمت بسیار مناسب از سایت ما تهیه نمایید. فایل اسکن بسیار با کیفیت کتاب با قابلیت جستجو و چاپ می باشد. توضیحات بیشتر از زبان خود ناشر: Organizational Behaviour , Eighth Canadian edition,

تحقیق اعجاز علمی قرآن

تحقیق اعجاز علمی قرآن

تحقیق اعجاز علمی قرآن

دانلود فایل اعجاز علمی قرآن 15 صفحه با فرمت WORD سوره یس آیه 68 طفلی که متولد می شود هرچه بزرگتر می شود و از مرز جوانی به پیری گام می نهد در درون بدنش کاستی هائی دیده می شود . دهها هورمون درون ریز بدنش میزان ترشحات بدنش کاهش می یابد مثلاض ترشحات هورمون تستو سترون که هورمون غریزه جنسی در مردهاست و میزان ترشح هورمون استروژن و پروژسترون که هورمون جنسی در زن هاست کاهش می یابد و قدرت و شهوت جوانی کاهش می یابد . مثلاً میزان ترشحات هورمون انسولین که قند خون را از بین می برد از جزایر کانگرهانس کاهش می یابد و افراد مسن بیشتر قند خون می گیرند مثلاً ترشحات هورمون سوماتروپ کاهش می یابد میزان ترشحات غده هیپوفیز

مقاله توحید در قرآن

مقاله توحید در قرآن

مقاله توحید در قرآن

دانلود فایل توحید در قرآن 48 صفحه با فرمت WORD مقدمه: توحيد و يكتايى خداوند متعال يكى از اصول اعتقادى اسلام و همه اديان ابراهيمى است. در قرآن كريم در آيات زيادى به اين مسئله اشاره و بر آن استدلال شده است: از جمله آيات 163 و 164 سوره بقره است كه براى آشنايى بيشتر با مطالب نورانى اين دو آيه شريفه تفسير آنها را از كتاب ارزشمند تفسير الميزان اثر علامه طباطبايى (ره) تقديم مى‏داريم. و الهكم اله واحد لا اله الا الله هو الرحمن الرحيم ان فى خلق السموات و الارض و اختلاف اليل و النهار… به درستى در خلقت آسمانها و زمين و اختلاف شب و روز و كشتى‏ها كه در دريا بسود مردم در جريانند و در آنچه كه خدا ازآسمان نازل ميكند يعنى آن آبى

تحقیق سوره عاديات [100]

تحقیق سوره عاديات [100]

تحقیق سوره عاديات [100]

دانلود فایل سوره عاديات [100] در 31 صفحه با فرمت WORD اين سوره در ((مدينه )) نازل شده و داراى 11 آيه است . محتوا و فضيلت سوره :. در آغـاز سوره سوگندهاى بيداركننده اى را ذكر مى كند, و بعد از آن سخن ازپاره اى از ضعفهاى نوع انسان همچون كفر و بخل و دنياپرستى به ميان مى آورد, وسرانجام با اشاره كوتاه و گويائى به مساله معاد, و احاطه علمى خداوند به بندگان ,سوره را پايان مى دهد. در فضيلت تلاوت اين سوره از پيغمبر اكرم (ص ) آمده است : ((هركس آن راتلاوت كند به عدد هر يـك از حـاجـيـانـى كه (شب عيد قربان ) در ((مزدلفه )) توقف مى كنند و در آنجا حضور دارند ده حسنه به او داده مى شود.

تحقیق بهـره و ربـا در اسـلام

تحقیق بهـره و ربـا در اسـلام

تحقیق بهـره و ربـا در اسـلام

دانلود فایل بهـره و ربـا در اسـلام 22 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ………………………………………………………………….. صفحه مقدمه ………………………………………………………………….. 1 بهره در ادبيات اقتصادي غرب ………………………………………… 1 ربا در فقه اسلامي ……………………………………………………. 4 فلسفه وجودي بهره در متون اسلامي …………………………………… 5 پول سرمايه بالقوه است ………………………………………………… 7 پول كالاست …………………………………………………………… 9 پول سرمايه است ………………………………………………………. 12 آيا حرمت ربا در اسلام ، به معناي نفي بهره طبيعي است ؟…………….. 13 بهره طبيعي و سود ……………………………………………………. 16 اجاره و بهره طبيعي …………………………………………………… 21 نتيجه گيري ……………………………………………………………. 23

تحقیق روزه چیست؟

تحقیق روزه چیست؟

تحقیق روزه چیست؟

دانلود فایل روزه چیست؟ 18 صفحه با فرمت WORD روزه ( (Fast به معناي كم خوردن نيست ، بلكه به معناي خودداري از خوردن، آشاميدن ، داشتن روابط جنسي، سخن گفتن و بالاخره پرهيز از كار كردن در فرهنگهاي مختلف به نام " روزه داري" شده است. در ميان بوميان استراليا بر هر زني واجب بوده كه پس از فوت شوهرش به تناسب از چند روز تا يكسال روزه بگيرد و سخن نگويد. روزه در ديانت يهود قبل از مسيحيت بود چنانچه حضرت مريم نيز بر طبق آيات نذر مي نمايد روزه بگيرد و با احدي سخن نگويد. صائبي ها و مانويان و مسيحيان از بعضي خوردنيها اجتناب مي كنند و ما مسلمانان از خوردن و آشاميدن خودداري مي كنيم. و دستورات ديگري نيز در اين رابطه

تحقیق زهد خدا

تحقیق زهد خدا

تحقیق زهد خدا

دانلود فایل زهد خدا 17 صفحه با فرمت WORD معناي زهد ابن أثير، لغت شناس معروف در كتاب ارزشمندش، النهاية ، مي نويسد: «الزهد: قليل الشيء شيء زهيد؛ زهد؛ يعني، چيز اندك و ناچيز». [ وقتي گفته مي شود:] «تزاهدوا الحدّ: احتقروه و أهانوه؛ نسبت به چيزي زهد ورزيدند؛ يعني، آن را حقير شمردند و ناچيز انگاشتند». همچنين يكي از معاني زهد، خويشتن داري از ارتكاب نارواها و خودداري از ناسپاسيهاست؛ چنانچه پيامبر (ص) فرمود: «الزهد هو أن لا يغلب الحلال شكره و لاالحرام صبره، زاهد كسي است كه در هنگام دستيابي به موارد مشروع و حلال، خود را گم نكند (به افراط و تفريط نگرايد) و در صورت فراهم آمدن زمينه ارتكاب حرام، صبر و خويشتن داري را از دست ندهد و دست به گناه نيازد.»

تحقیق سیمای نماز

تحقیق سیمای نماز

تحقیق سیمای نماز

دانلود فایل سیمای نماز 17 صفحه با فرمت WORD هر چه براى نماز گفته و نوشته شود حق آن ادا نمى‏شود و چگونه ممكن است عمودِ دين و پرچم اسلام و يادگار اديان و انبيا و محور قبولِ همه اعمال در چند جمله بيان شود؟ نماز، برنامه هر صبح و شام است بهنگام صبح اولين كلامِ واجب نماز و بهنگام شام آخرين واجب، نماز است. پس آغاز و انجامِ هر روزت با ياد خدا و براى خدا است. نماز در سفر يا وطن، در زمين يا هوا، در فقر يا غنى، رمز آنست كه در هر كجا هستى و هر كه هستى مطيع او باشى نه غير او. نماز، ايدئولوژى عملى مسلمان است كه در آن عقائد و افكار و خواسته‏ها و الگوهاى خود

مقاله زندگي پس از مرگ

مقاله زندگي پس از مرگ

مقاله زندگي پس از مرگ

دانلود فایل زندگي پس از مرگ 58 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب حالت روح………………………………………………………………………………………………….. موفق سؤال و جواب…………………………………………………………………………………….. مرحله پس از سؤال فرشته ها………………………………………………………………………… اشكال و حل……………………………………………………………………………………………….. نفخه صور……………………………………………………………………………………………………. واي بر حال جهنمي ها………………………………………………………………………………….. موفق ميزان سنجش اعمال……………………………………………………………………………… موقف حساب………………………………………………………………………………………………. موقف نامه هاي عمل……………………………………………………………………………………. موقف صراط……………………………………………………………………………………………….. نكاتي پيرامون عالم بهشت و دوزخ…………………………………………………………………. مرحله ظاهر شدن باطنها

تحقیق آمادگي غرب براي پذيرش تدريجي اسلام

تحقیق آمادگي غرب براي پذيرش تدريجي اسلام

تحقیق آمادگي غرب براي پذيرش تدريجي اسلام

دانلود فایل آمادگي غرب براي پذيرش تدريجي اسلام 11 صفحه با فرمت WORD خلأ عطش معنوي و نابساماني هاي گسترده جوامع غربي از يك سو و جامعيت انديشه اسلامي از سوي ديگر اكنون شرايطي را در غرب فراهم نموده است كه مي توان ادعا كرد: فضاي اجتماعي غرب آماده پذيرش اسلام است, اگر دعوت گراني باشند كه با زبان عرهر حاضر كه علم و منطق است با انسان غربي ارتباط برقرار كنند تمدن غرب در غياب انديشه اي منطقي و معنوي والهي همچون اسلام به شرايط سخت و بغرنجي مبتلا شده است و مسلماً پيروزي انقلاب اسلامي فضاي جديدي را در غرب ايجاد كرده و افق تازه اي فراروي غربيان گشوده گرديده است و مي توان گفت:

تحقیق هدف آفرينش

تحقیق هدف آفرينش

تحقیق هدف آفرينش

دانلود فایل هدف آفرينش 31 صفحه با فرمت WORD «مقدمه» به يك معنا، پرسش از فلسفه و هدف حيات به هيچ وجه تازگي ندارد و از دورانهاي قديم در هر جامعه اي افراد فراواني با اشكال گوناگون از موضوع مذبور پي‌جويي كرده اند و با عقايد و اعمالي كه از آن دوران به يادگار مانده است، پاسخ قانع كننده اي درباره آن موضوع فراهم آورده اند. به طور كلي مي توان گفت در گذرگاه تاريخ، هر فرد هوشياري كه در پهنه تلاقي خطوط ماده و حيات براي كمترين لحظات توانسته است «من» خود را از غوطه ور شدن در شادي و اندوه و كششهاي ضروري حيات بالاتر بكشد و حيات را براي خود بر نهد، فوراً سوال از هدف و فلسفه زندگي براي او مطرح شده است.

رام فارسی N920P اندروید 7.0

رام فارسی N920P اندروید 7.0

رام فارسی N920P اندروید 7.0

رام فارسی سامسونگ SM-N920P با اندروید 7.0.1 بدون مشکل شبکه 4G و هات اسپات تست شده و 100٪ تضمینی مشخصات فیرمور : رام پورت شده و قابل رایت از طریق ریکاوری TWRP بدون مشکل Wifi Tether دارای 99 زبان زنده دنیا بدون مشکل شبکه 4G بدون مشکل تاریخ و ساعت بدون مشکل وای فای بدون مشکل فعال نشدن دیتای اینترنت فول فارسی (منوهای اصلی و زیرمنوها

دانلود ویرایش هفتم کتاب Publication Manual

دانلود ویرایش هفتم کتاب Publication Manual

دانلود ویرایش هفتم کتاب Publication Manual

دانلود ویرایش هفتم کتاب Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition کتابی که همه ی اساتید محقق ها و دانشجویان سراسر دنیا به آن نیاز دارند تا بتوانند با فرمت استاندارد رایتینگ های خود، مقالات خود را نوشته و ثبت نمایند. این کتاب رایج ترین و معروف ترین استاندارد رایتینگ در جهان می باشد که کلیه دانشجویان، محصلین و اساتید برای نوشتن متن ها، تکالیف، مقالات و نگارش خود از آن استفاده می کنند. پس از سالها انتظار بالاخره ویرایش 2020 و هفتم این کتاب هم توسط ناشر آن منتشر شد و تقدیم شما می گردد. برای این نسخه علی رغم ارائه انواع نسخ چاپی نسخه PDF اصلی توسط ناشر ارائه نشده است و فایل موجود پی دی اف تبدیل شده از روی نسخه epub آن می باشد.

طرح جدید آگهی ترحیم مادر به صورت لایه باز

طرح جدید آگهی ترحیم مادر به صورت لایه باز

طرح جدید آگهی ترحیم مادر به صورت لایه باز

طرح جدید آگهی ترحیم مادر به صورت لایه باز، این طرح با فتوشاپ طراحی شده و شامل گل و کلمه مادرم که می توانید برای دیگر آگهی های ترحیم استفاده کنید و همچنین فرمت فایل اصلی psd می باشد قابل ویرایش تمامی متون ، فونتهای مورد استفاده Mj_Sanaa,B_zar,homa,Yekan , ایران نسیتعلیق می باشد تعداد فایل یک عدد psd

رام فارسی J3110 بدون مشکل گوگل پلی

رام فارسی J3110 بدون مشکل گوگل پلی

رام فارسی J3110 بدون مشکل گوگل پلی

رام فارسی J3110 بدون مشکل متوقف شدن گوگل پلی با اندروید 5.1.1 تست شده و 100% تضمینی رام فارسی J3110 باینری 1 مشخصات فیرمور : فایل فلش فارسی قابل رایت با ادین Multi Language (فارسی و عربی و اردو و …) حاوی فایل آموزشی جهت انلاک CRom Service دستگاه بدون مشکل وای فای بدون مشکل فعال نشدن دیتای اینترنت کاملا فارسی و بدون باگ USSD