دروس اسماء الله

دروس اسماء الله

دروس اسماء الله

سم الله الرحمن الرحیم معرفی کتاب دروس اسما الله-استادمالک(تدوین استاد علی فاطمی) این کتاب شامل ۱۴درس است که از مباحث زیر بحث میکند ۱-بیان اسما الله و سوره ها وخواص ها ۲-بیان اسما الله برای سالک مقدماتی ۳-بیان اسما الله برای درمان بیماری ها ۴-بیان اسما الله برای گشایش مشکلات ،ازدیاد رزق،حل شدن کارهای اداری واز این قبیل مجربات ۵-بیان اسما الله وکاربرد بعضی از انها در طلسمات واوفاق ۶-بیان اسراری مختصر از اسما الله ۷-اسما الله وچاکرا گاها چاکراها راباریکی یا همسویی باز میکنند که دراین صورت برخی فضایل ورذایل وحالت خوب وبداستاد ریکی به شخص منتقل میشود.لذا استاد ریکی باید حتما مهذب باشد.دراین دروس با بیان اسما الله برای هرچاکرا یا به صورت کلی به بحث پاکسازی وبعد فعال سازی پرداخته است. ۸-اذکاری برای سیر شدن ورفع تشنگی وطی