باز کردن صفحات در #C

باز کردن صفحات در #C

باز کردن صفحات در #C

در این فایل برنامه باز کردن یک صفحه جدید توسط کلیک بر روی یک button و بسته شدن صفحه باز، موجود می باشد.

مخاطبین با #C و SQLLite

مخاطبین با #C و SQLLite

مخاطبین با #C و SQLLite

در این فایل یک عدد برنامه مخاطبین کامل (ترتیب به صورت حروف الفبا، اضافه کردن مخاطب، حذف مخاطب، ویرایش مخاطب، جست و جو در مخاطبین، اضافه کردن عکس) توسط #C و SQLLite موجود می باشد. از این برنامه می توان جهت پروژه پایانی هنرستان های فنی رشته شبکه و نرم افزار و کامپیوتر استفاده کرد.