دانلود کتاب گنج باستان

دانلود کتاب گنج باستان

دانلود کتاب گنج باستان

دانلود کتاب گنج باستان معرفی علائم و آثار دفینه این مجموعه شامل تو ضیحاتی در خصوص بعضی آثار دفینه و علائم آنها در ایران می باشد. البته که با در دست داشتن این مجموعه نمی توان به همه اطلاعات در این زمینه دسترسی داشت ولی تا حدودی سعی شده در مورد مهمترین و بیشترین آثار موجود در ایران توضیح داده شود. سعی شده است که با عکسهای مستند گرفته شده از بعضی مکانها مخاطب منظور نویسنده را راحتتر درک کند. امیدوارم که این مجموعه مورد توجه همه علاقمندان به تاریخ باشکوه ایران قرار بگیرد. فهرست کتاب گنج باستان آثار نعل اسب

کتاب اطلس تاریخ ایران

کتاب اطلس تاریخ ایران

                 کتاب اطلس تاریخ ایران

این کتاب به معرفی پارینه سنگی قدیم تا عصر پهلوی شامل تاریخ همه حکومت های تشکیل شده درایران زمینمی پردازد. معرفی کتاب اطلس تاریخ ایران – ایران پیش از آریایی‌ها – ایلامیان – تاریخ ایران پیش از اسلام – ماد – هخامنشیان – سلوکیان – اشکانیان – ساسانیان – تاریخ ایران پس از اسلام – خلفای راشدین – امویان – عباسیان – ایران در دوران حکومت‌های محلی – طاهریان – صفاریان – سامانیان – زیاریان – بوییان – غزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان – ایران در دوره مغول – ایلخانیان – ایران در دوران ملوک‌الطوایفی – سربداران – تیموریان – مرعشیان – کیائیان – قراقویونلو – آق‌قویونلو – ایران در دوران حکومت‌های ملی – صفوی – افشاریان – زند – قاجار – پهلوی – جمهوری اسلامی