کشف الاسرار و عده الابرار ( رایگان)

کشف الاسرار و عده الابرار ( رایگان)

کشف الاسرار و عده الابرار ( رایگان)

بسم الله الرحمن الرحیم این کتاب معروف به تفسیر خواجه عبد الله انصاری و جرو کتب درسی قدیم حوزه علمیه در تفسیر و عرفان است که استاد ابو الفضل رشید الدین المبیدی آن را تالیف و تصحیح فرموده اند و بعد از آن استادعلی اصغر حکمت تالیف استاد مبیدی را تصحیح دوباره نمودند و به شرح و بیان نکات فلسفی اخلاقی آن پرداختند. جهت دانلود رایگان ده جلد کامل کتاب ازلینک زیر استفاده فرمایید. دانلود کتاب رایگان به مدت محدود هدیه یک صلوات