فیلم آموزشی توزیع پواسون چیست

فیلم آموزشی توزیع پواسون چیست

فیلم آموزشی توزیع پواسون چیست

در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . توزیع پواسون چیست میانگین و واریانس توزیع پواسون حل چند مثال نحوه استفاده از جدول توزیع پواسون تصحیح پیوستگی چیست تقریب توزیع پواسون به وسیله ی توزیع نرمال