کتاب فقط خدا

کتاب فقط خدا

کتاب فقط خدا

این کتاب ارزشمند حاصل یک سال تحقیق پیرامون قرآن و قوانین جهان است که با فراگیری آن می توانیم زندگی خود را متحول کنیم ، لذا از شما می خواهم که این کتاب را با صدای خودتان ضبط کنید و به مدت 21 روز به ان گوش دهید تا باورهای جدید جایگزین باورها قبلی شده تا خداوند شما را به مسیر ثروت و شادی و سعادت در دنیا و آخرت هدایت کند