میانه 1 گزارش عملکرد مالی

میانه 1 گزارش عملکرد مالی

میانه 1 گزارش عملکرد مالی

گزارش عملکرد مالی به دلیل اینکه مربوط می شود به یکی از صورتهای مالی اساسی دارای اهمیت بسیاری است . لذا این موضوع به طور خاص باید مورد توجه دانش پژوهان عزیز در رشته حسابداری باشد .