تحقیق ساخت محلول ها

تحقیق ساخت محلول ها

تحقیق ساخت محلول ها

دانلود فایل ساخت محلول ها 47 صفحه با فرمت WORD – محلولهاي بافري محلول بافر A : اين محلول ، بافر تريس بازي با غلظت mM 50 ،‌8/5=PH مي باشد كه از محلول استوك آن ،‌با غلظت mM200 به طريقة زير تهيه شد: مقدار g22/24 تريس بازي وزن شد و با ml800 آب مقطر در يك بشر يك ليتري مخلوط شد. PH اين محلول با استفاده از محلول Hcl ،‌37% تا 8/5= pH پائين آورده شد. سپس حجم نهايي توسط آب مقطر به يك ليتر رسانده شد. محلول استوك بدست آمده ، 4 بار رقيق شد تا محلول بافر A حاصل شد. 2-1- محلول بافر B :

تحقیق كاربرد كاتاليزورهاي متخلخل در صنايع شيميايي

تحقیق كاربرد كاتاليزورهاي متخلخل در صنايع شيميايي

تحقیق كاربرد كاتاليزورهاي متخلخل در صنايع شيميايي

دانلود فایل كاربرد كاتاليزورهاي متخلخل در صنايع شيميايي 25 صفحه با فرمت WORD خلاصه همانند سازي عددي واكنش تغيير آب و گاز، در يك كاتاليزور صنعتي انجام مي‌گيرد. تجزيه و تحليل اين سيستم روي تاثيرات چند جانبه انتقال جرم ذرات دروني و واكنش كاتاليزور متمركز مي شود. واكنش هاي سلول wk در تغييرات مرحله‌اي يك وضعيت جريان ورودي، الگوسازي مي شود. مقدار داده هاي موجود مهم براي مقايسه حقيقي آزمايشات و همانند سازي ها، براي چندين واكنش ها در تغييرات مرحله‌اي غلظت مورد ارزيابي قرار مي گيرد. سودمندي سلول wk در مقايسه با واكنشگرهاي جريان، در بخشهاي حساسيت واكنش هاي سيستم در رابطه با پارامترهاي جريان ورودي مورد بحث قرار مي گيرد. جريان نامتقارن كنش و واكنش ها، هنگامي كه سلول wk بطور مشابه همانند يك عضو واكنشگر عمل مي

تحقیق فرآيند نانو پودرهاي آلومنيا و زيركونيا و به هم فشردن آنها

تحقیق فرآيند نانو پودرهاي آلومنيا و زيركونيا و به هم فشردن آنها

تحقیق فرآيند نانو پودرهاي آلومنيا و زيركونيا و به هم فشردن آنها

دانلود فایل فرآيند نانو پودرهاي آلومنيا و زيركونيا و به هم فشردن آنها 15 صفحه با فرمت WORD چكيده آلومنيا تقويت شده با مگنزيا و پودرهاي نانوي زيركونيا تقويت شده با اتيريا به صورت مصنوعي با استفاده از ساكروز به عنوان عامل چلاتين و مواد از پيش تهيه شده اند محلول هاي آبي نيترات آلومينيوم، نيترات منيزيم، نيترات استيريوم و نيترات زيركونيل توليد مي شوند. پارامترهاي سنتز آنها با تغيير نسبت ساكروز به يون فلزي، زمان كلين كردن و دماي توليد اين نانو پودرها بهينه سازي مي شود. پودرهاي سنتز شده توسط تفرق اشعه x در دماي اتاق، تحليل گر سطح BET‌و ميكروسكوپ الكتروني انتقالي مورد بررسي قرار مي گيرند. نانو پودرهاي Y 2 O 3 – ZrO 2 اندازه ذرات در بازه nm

تحقیق طيف سنجي نشري قوس و جرقه

تحقیق طيف سنجي نشري قوس و جرقه

تحقیق طيف سنجي نشري قوس و جرقه

دانلود فایل طيف سنجي نشري قوس و جرقه 33 صفحه با فرمت WORD در منابع قوس و جرقه تقريباً امكان برانگيختن همه عناصر پايدار در جدول تناوبي وجود دارد. تخليه قوس و جرقه به عنوان منابع برانگيختگي از دهه 1920 براي طيف سنجي نشري وكيفي و كمي استفاده شده است. بسياري از پيشرفت هاي نوين برانگيختگي قوس و جرقه در طي سالهاي جنگ، دهه 1940 به ويژه در پروژة منهتان اتفاق افتاد. در منبع قوس dc ، 70 تا 80 عنصر برانگيخته مي شود. كاربرد اصلي قوس، براي تجزيه كيفي و نيمه كمي است، زيرا دقت اندازه گيري هاي كمي چندان مطلوب نيست. منبع جرقة‌ ولتاژ بالا، پر انرژي تر از قوس است؛ حتي گازهاي نادر و هالوژن ها در تخليه الكتريكي جرقه

تحقیق اكسايش كننده ها و عملكرد آنها

تحقیق اكسايش كننده ها و عملكرد آنها

تحقیق اكسايش كننده ها و عملكرد آنها

دانلود فایل اكسايش كننده ها و عملكرد آنها 37 صفحه با فرمت WORD 1 -1- پتاسيم پر منگنات بعنوان اكسنده در شيمي آلي : ] 1 [

تحقیق پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن

تحقیق پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن

تحقیق پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن

دانلود فایل پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن 18 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب مقدمه: علم شيمي شيمي آلي نظريه اتمي مواد پيشرفتهاي شيمي بعضي اصطلاحات شيمي ماده در آغاز قرن بيستم اجزاي اتم تابش هسته اي چند قانون پايستگي نيروها و برهم كنش ها نگاهي به باغ وحش ذرات

تحقیق تخمين توابع ترموديناميكي محلولهاي مائي (نظري تجربي)

تحقیق تخمين توابع ترموديناميكي محلولهاي مائي (نظري تجربي)

تحقیق تخمين توابع ترموديناميكي محلولهاي مائي (نظري تجربي)

دانلود فایل تخمين توابع ترموديناميكي محلولهاي مائي (نظري تجربي) 22 صفحه با فرمت WORD

تحقیق واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار

تحقیق واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار

تحقیق واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار

دانلود فایل واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار 27 صفحه با فرمت WORD مقدمه مطالعة واكنش تركيبات ارگانوفسفر و كاربرد آنها در تهية‌مواد آلي يكي از اهداف اصلي سنتز مي باشد .در اين تركيبات يك اتم كربن مستقيماً‌به اتم فسفر متصل شده است . از اين تركيبات براي توليد مواد شيميايي ، صنعتي و بيولوژيكي استفاده مي شود . از مهمترين اين تركيبات ايليدهاي فسفر مي باشند كه در آن يك كربانيون مستقيماً به فسفر داراي بار مثبت متصل شده است . ايليدها معمولاً‌از تري فنيل فسفين تهيه مي شوند. ايليدهاي فسفر ممكن است شامل پيوندهاي دوگانه ، سه گانه يا گروه ههاي عاملي ويژه باشند وقتي يك گروه الكترون كشنده

تحقیق مقایسه چگالی حالت ها در نیم رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی

تحقیق مقایسه چگالی حالت ها در نیم رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی

تحقیق مقایسه چگالی حالت ها در نیم رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی

دانلود فایل مقایسه چگالی حالت ها در نیم رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی 31 صفحه با فرمت WORD مقدمه محققان زیادی در سراسر جهان، به مطالعه­ی نظری و آزمایشگاهی خواص ريزساختارهاي اشتغال دارند. اگرچه حجم گزارش­ها از دستاوردهای آزمایشگاهی در مقایسه با تحقيقات بنيادي بسیار بیشتر است امّا با در اختیار گرفتن کامپیوترهای با قدرت پردازش بالا، مطالعات نظری در مورد نانوساختارها نیز در حال افزایش می­باشد. با وجود اینکه در این پایان­نامه، بیشتر بر کارهای آزمایشگاهی تمرکز شده، لیکن در ابتدای اين فصل، یکی از مطالعات ساده نظری در مورد نانوساختارها یعنی "مقایسه چگالی حالت­ها در نیم­رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی" ارائه می شود. سپس در ادامه، مبانی آنالیزهائی که در فصل­های آینده از آن­ها برای مطالعه خواص نانوذرّات بهره گرفته می­شود به

تحقیق فرآيند نانو پودرهاي آلومنيا و زيركونيا و به هم فشردن آنها

تحقیق فرآيند نانو پودرهاي آلومنيا و زيركونيا و به هم فشردن آنها

تحقیق فرآيند نانو پودرهاي آلومنيا و زيركونيا و به هم فشردن آنها

دانلود فایل فرآيند نانو پودرهاي آلومنيا و زيركونيا و به هم فشردن آنها 15 صفحه با فرمت WORD چكيده آلومنيا تقويت شده با مگنزيا و پودرهاي نانوي زيركونيا تقويت شده با اتيريا به صورت مصنوعي با استفاده از ساكروز به عنوان عامل چلاتين و مواد از پيش تهيه شده اند محلول هاي آبي نيترات آلومينيوم، نيترات منيزيم، نيترات استيريوم و نيترات زيركونيل توليد مي شوند. پارامترهاي سنتز آنها با تغيير نسبت ساكروز به يون فلزي، زمان كلين كردن و دماي توليد اين نانو پودرها بهينه سازي مي شود. پودرهاي سنتز شده توسط تفرق اشعه x در دماي اتاق، تحليل گر سطح BET‌و ميكروسكوپ الكتروني انتقالي مورد بررسي قرار مي گيرند. نانو پودرهاي Y 2 O 3 – ZrO 2 اندازه ذرات در بازه nm

تحقیق آشنایی با وسایل اندازه گیری

تحقیق آشنایی با وسایل اندازه گیری

تحقیق آشنایی با وسایل اندازه گیری

دانلود فایل آشنایی با وسایل اندازه گیری 22 صفحه با فرمت WORD هدف : آشنايي با مولتي متر عقربه اي ( آنالوگ ) و طريقه اندازه گيري چند كميت با آن , همچنين آشنايي با گالوانومتر و چگونگي كاربرد آن . زمينه نظري : دستگاه اندازه گيري عقربه اي يا آنالوگ از يك قاب متحرك تشكيل شده كه در داخل يك ميدان مغناطيسي دائمي قرار گرفته و ميزان چرخش آن را عقربه نشان مي دهد . وقتي جريان معيني از قاب متحرك حركت مي كند, قاب و عقربه متصل به آن منحرف شده و عقريه مقدار جريان را نشان مي دهد . براي اندازه گيري پارامترهاي مختلف مانند شدت جريان , ولتاژ , مقاومت و … روي صفحه را طوري درجه بندي مي كنند كه ميزان

تحقیق ارائه طرح هاي خلاق و ايده هاي نو در آموزش شيمي

تحقیق ارائه طرح هاي خلاق و ايده هاي نو در آموزش شيمي

تحقیق ارائه طرح هاي خلاق و ايده هاي نو در آموزش شيمي

دانلود فایل ارائه طرح هاي خلاق و ايده هاي نو در آموزش شيمي 17 صفحه با فرمت WORD فهرست چكيده…………………………………………………………………………………………………………. مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. روش هاي تدريس فعال………………………………………………………………………………… توضيح دادن در دبيرستان………………………………………………………………………………. نقشه‌ي مفهومي……………………………………………………………………………………………. سطوح مختلف يادگيري و طرح پرسش هاي استاندارد……………………………………… ارائه تكليف دانش آموزي……………………………………………………………………………… آموزش شيمي به صورت انفرادي و گروهي…………………………………………………….. پيشنهاد………………………………………………………………………………………………………… واژگان كليدي………………………………………………………………………………………………. فهرست منابع………………………………………………………………………………………………..

مقاله توليد اسيد سيتريك از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد

مقاله توليد اسيد سيتريك از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد

مقاله توليد اسيد سيتريك از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد

دانلود فایل توليد اسيد سيتريك از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد 88 صفحه با فرمت WORD فهرست مندرجات عنوان

مقاله سینتیک شیمیایی

مقاله سینتیک شیمیایی

مقاله سینتیک شیمیایی

دانلود فایل سینتیک شیمیایی 48 صفحه با فرمت WORD تمام فرآيندهايي كه در جهان هستي در حال انجام شدن مي‌باشند با آهنگ يا سرعت خاصي رخ مي دهند. گستره اي از علم شيمي كه مربوط به سرعت واكنش هاي شيميائي مي باشد، سينتيك شيميائي نام دارد. سينتيك شيميائي با سرعت انجام يك فرآيند شيميائي و عوامل مؤثر بر سرعت سر و كار دارد. اگر در محيط اطراف زندگي خود نگاه كنيم در اثر گذشت زمان، واكنش هاي شيميائي در حال رخ دادن مي باشند. برخي كند مانند زنگ زدن ، آهن و برخي تند مانند سوختن و ياخنثي شدن اسيد و باز مي باشند.

تحقیق اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2, Cu2

تحقیق اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2, Cu2

تحقیق اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2, Cu2

دانلود فایل اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+ در 11 صفحه با فرمت WORD چکیده فلوتاسیون یون یک فرایند تفکیک شامل جذب یک ماده فعال و کانتریون و در حد فاصل محلول آبی / هواست. که برای حذف یون های فلز سنگین سمی از محلول دی آبی رقیق، فوق العاده است. ما در اینجا اثر گیماند لیت ساز عصبی و Trien را روی فلوتاسیون یون کاتیون دبی با دودکیل سولفات DS و به صورت دودکیل سولفات سدیم SDS اضافه شده را نشان می دهیم. فلورتاسیون یون در سیستم (II) Trien SDS- CU باعث حذف ترجیحی CU (II) می شود که بر عکس قابلیت گزینش مشاهده شده در سیستم (II) Trien SDS- CU بدون Trien است. سرعت دی حذف Ni 2+ ,

تحقیق علم شیمی

تحقیق علم شیمی

تحقیق علم شیمی

دانلود فایل علم شیمی 20 صفحه با فرمت WORD شاخه‌ای از علوم تجربی است که از یک سو درباره شناخت خواص ، ساختار و ارتباط بین خواص و ساختار مواد و قوانین مربوط به آنها بحث می‌کند. از سوی دیگر ، راههای تهیه ، استخراج مواد خالص از منابع طبیعی ، تبدیل مواد به یکدیگر و یا سنتز آنها به روشی که به صرفه مقرون باشد، مورد بحث و بررسی قرار می‌د‌هند. این علم با ترکیب و ساختار و نیروهایی که این ساختارها را برپا نگه داشته است، سروکار دارد. شرح تفصیلی درباره چگونگی واکنش‌ها و سرعت پیشرفت آنها ، شرایط لازم برای فراهم آوردن تغییرات مطلوب و جلوگیری از تغییرات نامطلوب ، تغییرات انرژی که با واکنش‌های شیمیایی همراه است، سنتز موادی که در طبیعت صورت می‌گیرد و آنهایی

تحقیق نانوتکنولوژی

تحقیق نانوتکنولوژی

تحقیق نانوتکنولوژی

دانلود فایل نانوتکنولوژی 12 صفحه با فرمت WORD مقدمه اولين كسي كه مفاهيم نانوتكنولوژي را پيشنهاد نمود، ريچارد فينمن- برنده جايزه نوبل فيزيك در سال 1965 بود. او در سخنراني تاريخي خود با عنوان “در آن پايين اتاقها (فضاهاي) بسياري وجود دارد” چشم انداز جالبي را از ساخت و ساز در مقياس اتمي و مولكولي را متصور ساخت. او عقيده داشت در مقياسهاي بسيار كوچك خواص مواد با خواص فعلي اشان فرق مي كند و لذا با كنترل ماده در مقياس اتمي و مولكولي مي توان به خواصي از مواد دست يافت كه اكنون از آنها استفاده نمي كنيم. در سال 1974، Taniguchi ايده هاي فينمن را نانوتكنولوژي ناميد. او بين مهندسي در اندازه ميكرومتر مانند ميكروالكترونيك كه در آنها روزها دوران اوجش

تحقیق لیچینگ (فرآوری اورانیوم)

تحقیق لیچینگ (فرآوری اورانیوم)

تحقیق لیچینگ (فرآوری اورانیوم)

دانلود فایل لیچینگ (فرآوری اورانیوم) 27 صفحه با فرمت WORD ليچينگ كانه هاي اورانيوم ليچينگ مرحله اي مهم از فراوري اورانيوم است. ليچينگ بر مبناي مواد مورد مصرف به دو دسته كلي تقسيم مي شود يكي ليچينگ اسيدي و ديگري ليچينگ قليايي است. در ليچينگ اسيدي معمولاً از اسيد سولفوريك و در ليچينگ قليايي معمولاً از محلول كربنات بي كربنات سديم دقيق استفاده مي كنند. ليچينگ كربناتي (قليايي) مواد ريزتر مي خواهد و انتخابي تر عمل مي كند، به طور مثال كانه هاي حاوي بيشتر از 9-7 درصد كربنات بهتر است كه به صورت كربناتي ليچ شوند. البته ساير فاكتورها نيز بايد منظور شوند كه عبارتند از ميزان بازيابي اورانيوم، آب مصرفي، … . اگرچه ليچينگ اسيدي در بيشتر كارخانه هاي اورانيوم استفاده مي شود، ولي ليچينگ

تحقیق گزارش كارآموزي كنترل كيفيت و توليد محصولات داروئي بهداشتي

تحقیق گزارش كارآموزي كنترل كيفيت و توليد محصولات داروئي بهداشتي

تحقیق گزارش كارآموزي كنترل كيفيت و توليد محصولات  داروئي بهداشتي

دانلود فایل گزارش كارآموزي كنترل كيفيت و توليد محصولات داروئي بهداشتي 91 صفحه با فرمت WORD تاريخچه شركت توليد‌دارو در سال 1334 كارخانه توليد دارو در زميني به مساحت حدود 78 هزار مترمربع زيربنا، با سرمايه‌اي معادل 20 ميليون ريال در جنوب فرودگاه مهرآباد ساخته شد. پس‌از نصب ماشين‌آلات مورد نياز و صدور پروانه‌اي تأسيس و بهره‌برداري، قرار گرفت و در ارديبهشت ماه سال 1337 رسما افتتاح شد. فعاليت كارخانه ابتدا با 50 كارگر، كارمند و تكنسين و دكتر داروساز به‌ تهيه25 قلم محصولات به صورت آمپول پني‌سيلين، قطره و سوسپانسيون و چند قلم ديگر از فرآورده هاي بهداشتي اشتغال داشتند، آغاز شد. گسترش فعاليت

تحقیق سنتز لیگاند

تحقیق سنتز لیگاند

تحقیق سنتز لیگاند

دانلود فایل سنتز لیگاند 10 صفحه با فرمت WORD فعاليت و گزينش پذيري كاتاليست‌هاي اكسايش به مقدار خيلي زيادي به ماهيت يگانه بستگي دارد و همينطور عوامل الكتروني و قضايي كه اغلب در انتقال اكسيژن مؤثر مي‌باشد. ليگاندهاي گوناگون در كمپلكس‌هاي منگنز مي‌توانند در واكنشهاي اپواكسيداسيون كاتاليستي شركت كنند به عنوان مثال كمپلكس « هسته‌اي (Mn 2 ( OA) 2 (TPTN به عنوان يك كاتاليت در واكنش اپوكسيداسيون با n 2 o 2 استفاده مي‌شود. كمپلكس دو هسته‌اي منگنز با ليگاند TPTN = N , N , – تتراكسي (ـ 2 پيريدسيل اپروپان 1 و 3- دي‌آمين قادر به كاتاليست كردن آلكن‌ها به اپوكسيد‌عادي مربوطه شان مي باشد كه در اين واكنشها H 2 O 2 به عنوان اكسيدانت به كاربرده

تحقیق ويژگيهاي پرتو X پرتونگاري

تحقیق ويژگيهاي پرتو X پرتونگاري

تحقیق ويژگيهاي پرتو X  پرتونگاري

دانلود فایل ويژگيهاي پرتو X پرتونگاري 60 صفحه با فرمت WORD مقدمه پرتوهاي X در سال 1895 ، به وسيله ي رونتگن فيزيكدان آلماني كشف شد و از آنجا كه ماهيت آنها در آن زمان ناشناخته بود ، بدين نام خوانده شدند . اين پرتوها برخلاف نور معمولي نامرئي هستند اما مسير مستقيمي را مي پيماند و فيلم عكاسي را مانند نور مرئي متأثر مي كنند . از سوي ديگر ، از نور با نفوذتر بوده و به آساني از بدن انسان ، چوب ، قطعات نسبتاً ضخيم فلزي ، و ديگر اشياء كدر عبور مي كنند . براي استفاده از هر وسيله اي همواره به شناخت كامل آن نياز نيست ، به اين دليل تقريباً بي درنگ فيزيك دانها و چندي بعد

تحقیق خواص متالورژيكي پوشش ها

تحقیق خواص متالورژيكي پوشش ها

تحقیق  خواص متالورژيكي  پوشش ها

دانلود فایل خواص متالورژيكي پوشش ها 33 صفحه با فرمت WORD روش تحقيق در اين پروژه كوشش شده است تا با افزودن مقادير مختلف بيسموت به حمام گالوانيزه و نيز اعمال پوشش از حمام آلياژي تركيب شيميايي پوششها، ريز ساختار،‌ضخامت و سختي لايه هاي آلياژي پوشش هاي حاصله مطالعه شده خواص سطحي پوشش ها به كمك XRD وميكروسكوپ الكتروني بررسي شده ، خواص متالورژيكي پوشش ها نظير چسبندگي ، يكنواختي و مقاومت به خوردگي مورد بررسي قرارر گرفته اند و نهايتاً محصولات خوردگي به كمك XRD مطالعه شده اند.

تحقیق ارزيابي عملي پارامترهاي نويز الكتروشيميايي در تعيين نوع خوردگي

تحقیق ارزيابي عملي پارامترهاي نويز الكتروشيميايي در تعيين نوع خوردگي

تحقیق ارزيابي عملي پارامترهاي نويز الكتروشيميايي در تعيين نوع خوردگي

دانلود فایل ارزيابي عملي پارامترهاي نويز الكتروشيميايي در تعيين نوع خوردگي 14 صفحه با فرمت WORD چكيده هر چند سالهاست با اندازه گيري نويز الكتروشيميايي (EN) ميزان خوردگي كنترل مي‌شود اما ظرفيت هاي درست تكنيك و روش هاي بهينه استخراج اطلاعات از داده‌هاي جمع آوري شده تنها امروزه مورد بررسي قرارگرفته اند. در اين مقاله اطلاعات به دست آمده از EN در هر دو حوزه تئوري و عملي بررسي مي شوند.

پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

دانلود فایل اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی با فرمت POWERPOINT مقدمه در قرآن کریم آمده است: «من الماء کل شیء حی» یعنی:همه شی ها از آب زنده اند. آب مهمترین ماده شمیمیایی است در قرن جاری منابع آب شیرین از چاههای نفت با ارزش تر خواهند بود.

تحقیق شیمی تجزیه

تحقیق شیمی تجزیه

تحقیق شیمی تجزیه

دانلود فایل شیمی تجزیه 15 صفحه با فرمت WORD دید کلی شیمی تجزیه نقش حیاتی را در توسعه علوم مختلف به عهده دارد، لذا ابداع فنون جدید تجزیه و بسط و تکامل روشهای تجزیه شیمیایی موجود ، آنقدر سریع و گسترده است که اندکی درنگ در تعقیب رویدادهای تازه سبب بوجود آمدن فاصله‌های بسیار زیاد علمی خواهد شد. نقش این فنون در فعالیتهای تولیدی روز به روز گسترده‌تر و پردامنه‌تر می‌گردد. امروزه ، کنترل کیفیت محصولات صنعتی و غیر صنعتی ، جایگاه ویژه‌ای دارد که اساس این کنترل کیفیت را تجزیه‌های شیمیایی انجام شده به کمک روشهای مختلف تجزیه‌ای تشکیل می‌دهد.

تحقیق تاریخچه شیمی

تحقیق تاریخچه شیمی

تحقیق تاریخچه شیمی

دانلود فایل تاریخچه شیمی 9 صفحه با فرمت WORD واژه غلط انداز " آلی " باقیمانده از روزگاری است که ترکیبهای شیمیایی را ، بسته به این که از چه محلی منشاء گرفته باشند، به دو طبقه غیر آلی و آلی تقسیم می‌کردند. ترکیبهای غیر آلی ، ترکیبهایی بودند که از مواد معدنی بدست می‌آمدند. ترکیبات آلی ، ترکیبهایی بودند که از منابع گیاهی یا حیوانی ، یعنی از مواد تولید شده به وسیله ارگانیسمهای زنده بدست می‌آمدند.

تحقیق شيمي حيطه هاي دانه اي سراميكي

تحقیق شيمي حيطه هاي دانه اي سراميكي

تحقیق شيمي حيطه هاي دانه اي سراميكي

دانلود فایل شيمي حيطه هاي دانه اي سراميكي 27 صفحه با فرمت WORD چكيده ترتيب يون و ساختارهاي مرزي دانه اي در سراميك توسط ميكروسكوپ الكترونيكي با كارآيي بالا و برنامه هاي كامپيوتري از وضوح بيشتري برخوردار گرديده است. حيطه‌هاي اكسيد دانه اي نسبت به حيطه هاي فلزي بازتر مي باشد. محاسبات نشان مي‌دهد كه حداقل مكان هاي داراي انرژي كمتري براي تمام حجم هاي حل شده وجود دارد. تفكيك گسترده اي در حيطه ها و شيمي حيطه اي وجود دارد كه با موردي كه انتظار مي رفت كاملاً متفاوت مي باشند. مشخص شده است كه از لحاظ تجربي مسئله همين باشد. مرزها (حيطه ها) در اكسيدهاي سراميك معمولاً بارالكتريكي دارند و به حيطه باردار مربوط مي شوند كه همينطور شيمي (حيطه اي) را تحت تأثير مي

تحقیق شیمی آلی

تحقیق شیمی آلی

تحقیق شیمی آلی

دانلود فایل شیمی آلی 9 صفحه با فرمت WORD شيمي آلي بخشي از دانش شيمي است که به بررسي هيدروکربن‌ها مي‌‌پردازد. به همين دليل به آن شيمي ترکيبات کربن نيز گفته مي‌شود. پسوند «آلي» يادگار روزهايي است که مواد شيميايي را بسته به اين که از چه منبعي به دست مي‌آمدند، به دو دسته معدني و آلي تقسيم مي‌کردند. مواد معدني آنهايي بودند که از معادن استخراج مي‌شدند و مواد آلي آنهايي که از منابع گياهي يا حيواني يعني از موادي که توسط موجودات زنده توليد مي‌شدند، به دست مي‌آمدند. در واقع تا پيرامون سال ۱۸۵۰ بسياري از شيميدانان معتقد بودند که خاستگاه مواد آلي بايد موجودات زنده

تحقیق شیمی

تحقیق شیمی

تحقیق شیمی

دانلود فایل تحقیق شیمی 26 صفحه با فرمت WORD ديد کلي شيمي را مي‌توان به صورت علمي که با توصيف ويژگيها ، ترکيب و تبديلات ماده سروکار دارد، تعريف کرد. اما اين تعريف ، نارساست. اين تعريف ، بيانگر روح شيمي نيست. شيمي همچون ديگر علوم ، سازماني زنده و در حال رشد است، نه انباره‌اي از اطلاعات. علم ، خاصيت تکوين خودبخود دارد. ماهيت هر مفهوم تازه آن ، خود محرک مشاهده و آزمايشي جديد است که به بهبود بيش از پيش آن مفهوم و سرانجام به توسعه ديگر مفاهيم مي‌انجامد.

تحقیق اصول طراحی آزمایش ها

تحقیق اصول طراحی آزمایش ها

تحقیق اصول طراحی آزمایش ها

دانلود فایل اصول طراحی آزمایش ها 52 صفحه با فرمت WORD مقدمه بهبود كيفيت و بهره وري زماني ميتواند به بهترين نحو مؤثر واقع گردد، كه بخش لاينفكي از چرخة طراحي و توسعة فرايند و محصول باشد علي الخصوص، استفاده از روش هاي طراحي آزمايش ها در مراحل اولية چرخة توسعه، جايي كه محصولات جديد، طراحي و محصولات موجود طراحي شده بهبود مي يابند و فرآيندهاي توليد بهينه مي گردند، مي تواند راز موفقيت محصول باشد. اين اصول در اغلب صنايع، نظير صنايع الكترونيك و نيمه هادي، هوا فضا، اتومبيل، تجهيزات پزشكي، غذايي. داروسازي و صنايع شيميايي و فرآيندي به كار گرفته شده اند. استفادة صحيح از روش هاي طراحي آزمايش هاي آماري مي تواند باعث سهولت در مراحل توليد محصولات گردد. همچنين استفاده از اين روش باعث ارتقاء سطح

پروژه اختلاط سیالات غیر نیوتنی در میکرو میکسرهاي جریان چرخشی

پروژه اختلاط سیالات غیر نیوتنی در میکرو میکسرهاي جریان چرخشی

پروژه اختلاط سیالات غیر نیوتنی در میکرو میکسرهاي جریان چرخشی

دانلود پروژه بررسی عددی اختلاط سیالات غیر نیوتنی در میکرو میکسرهاي جریان چرخشی تعداد صفحات: 100 فرمت: word هدف از این پروژه طراحی و بهینه سازي میکرومیکسر غیر فعالی است که با استفاده از تکنیک هاي حرکت نامنظم و جریان چرخشی اختلاط دو جریان سیال را بهبود میبخشد. از روش حجم محدود براي شبیه سازي و مدل کردن پدیده هاي حاکم بر جریان استفاده شده است. آب به عنوان سیال نیوتنی و محلول آبی CMC به عنوان سیال غیر نیوتنی به عنوان سیال کاري در نظر گرفته شدهاند .رفتار سیال غیر نیوتنی با استفاده از مدل توانی مدلسازي شده است. ابتدا میکرومیکسر تی – شکل مدل شده و نتایج بدست آمده با نتایج تجربی و عددي معتبر مقایسه شدند. سپس هندسه مورد نظر با سیال عامل آب شبیه سازي شد.

حل المسائل کتاب شیمی آلی دیوید کلین ویرایش سوم

حل المسائل کتاب شیمی آلی دیوید کلین ویرایش سوم

حل المسائل کتاب شیمی آلی دیوید کلین ویرایش سوم

دانلود حل المسائل کتاب شیمی آلی دیوید کلین ویرایش سوم تعداد صفحات: 1104 فرمت: PDF زبان: لاتین ویرایش: سوم عنوان لاتین: Organic Chemistry نویسنده: دیوید کلین – David Klein دانلود حل المسائل شیمی آلی دیوید کلین ویرایش دوم

دالود پاورپوینت جذب سطحی

دالود پاورپوینت جذب سطحی

دالود پاورپوینت جذب سطحی

جذب سطحی چیست؟ üاستفاده از مواد جامد براي از بين بردن ماده يا موادي از يك سيال را جذب سطحي گويند . üجذب سطحي را مي توان تمايل مولكولهاي فاز سيال براي چسبيدن به سطح جامد تعريف كرد . üنخستين افرادي كه تحقيقات علمي كلاسيكي در اين ضمينه انجام دادند langmuir,knudsen,McBain … üدر كل كاربرد جذب سطحي در صنعت شامل :