فیلتر شکست فراکتال بیل ویلیامز

فیلتر شکست فراکتال بیل ویلیامز

 فیلتر شکست فراکتال بیل ویلیامز

اندیکاتور فراکتال بیل ویلیامز به طور پیوسته سقف و کف های قیمت را مطابق شکل مشخص میکند . یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی همراه شدن با روند حرکت قیمت سهم میباشد و این فیلتر دقیقا بر همین اساس طراحی شده و به شما در خرید سهام همراه با روند صعودی و اطمینان از ادامه حرکت این روند کمک میکند . فیلتر شکست فراکتال هر روز نمادهایی را شناسایی و معرفی میکند که قیمت در حال شکست آخرین فراکتال یا آخرین سقف قیمت میباشد که یک سیگنال خرید قوی محسوب شده و میتوان نسبت به خرید سهام های معرفی شده توسط این فیلتر اقدام نمود این فیلتر کاملا متفاوت با فیلترهای موجود