کاربرد مدل های معادله ساختاری در تحلیل رفتار سفر مراجعین به بازار بزرگ تهران2018(word)

کاربرد مدل های معادله ساختاری در تحلیل رفتار سفر مراجعین به بازار بزرگ تهران2018(word)

کاربرد مدل های معادله ساختاری در تحلیل رفتار سفر مراجعین به بازار بزرگ تهران2018(word)

سال انتشار: ۱۳۹۷ محل انتشار: پژوهشنامه حمل و نقل، دوره: 15، شماره: 3 کد COI مقاله: JR_TRJ-15-3_001 زبان مقاله: فارسی (فایل این مقاله در ۱۳ صفحه با فرمت word قابل دریافت می باشد) چکیده مقاله: به منظور بررسی رفتار مراجعین به مراکز خاص همچون بازاری یا مراکز خرید بزرگ یا تعیین نقش متغیرهای پنهان افراد مراجعه کننده به این مراکز، در سال های اخیر مطالعات متعددی برای مدل سازی این انتخاب ساخته شده است. در دهه اخیر مطالعات متعدد به صورت گسترده ای پذیرفته اند که ارزش ها، نگرش ها و به طور کلی متغیرهای پنهان فردی نقش اساسی در رفتار مشتریان و انتخاب های آن ها دارد. به دلیل اهمیت و جایگاه بازار تهران

حمایت از کارگران زن در پرتوی مفهوم کار شایسته: بررسی حقوق ایران و هند2018(word)

حمایت از کارگران زن در پرتوی مفهوم کار شایسته: بررسی حقوق ایران و هند2018(word)

حمایت از کارگران زن در پرتوی مفهوم کار شایسته: بررسی حقوق ایران و هند2018(word)

سال انتشار: ۱۳۹۷ محل انتشار: فصلنامه پژوهش نامه حقوق بشری، دوره: 4، شماره: 3 کد COI مقاله: JR_WMN-4-3_004 زبان مقاله: فارسی (فایل این مقاله در ۲۶ صفحه با فرمت word قابل دریافت می باشد) چکیده مقاله: زنان کارگر به عنوان یکی از قشرهای مورد حمایت اجتماعی، در معرضآسیب های گوناگونی قرار دارند. به همین دلیل، حمایت های خاص از زنان کارگردر اسناد مختلف بی نالمللی از جمله اسناد حقوق بشری و نیز مقاوله نامه های سازمانبین المللی کار درج گردیده است. تساوی حقوق میان زنان و مردان کارگر از اصولبدیهی است که باید در تمام نظام های حقوقی مورد احترام قرار گیرد. در حقوقداخلی، مقررات قانون کار، قانون اساسی و اسناد بالادستی حمایت های مناسبی را درخصوص کارگران زن

واکاوی نقش اسراییل در انتشار و بازتولید نژادپرستی در محیط بین الملل2018(word)

واکاوی نقش اسراییل در انتشار و بازتولید نژادپرستی در محیط بین الملل2018(word)

واکاوی نقش اسراییل در انتشار و بازتولید نژادپرستی در محیط بین الملل2018(word)

سال انتشار: ۱۳۹۷ محل انتشار: فصلنامه پژوهش نامه حقوق بشری، دوره: 4، شماره: 3 کد COI مقاله: JR_WMN-4-3_003 زبان مقاله: فارسی (فایل این مقاله در ۲۲ صفحه با فرمت word قابل دریافت می باشد) چکیده مقاله: نژاد و قومیت، اساس ایدیولوژی سیاسی اسراییل را تشکیل می دهد. به گونه ای کهاستفاده ابزاری آنان از شریعت یهود زمینه نژادپرستی مذهبی و قومی رژیم صهیونیستیرا فراهم کرده است. رژیم صهیونیستی خود را تنها دولت یهودی در جهان قلمدادکرده و کوشیده است، بر روی همه شکاف های اجتماعی و سیاسی اش، هویتی واحدبرای خود دست و پا کند. ورود این تفکر در عرصه بین الملل موجب چند دستگیشده است و می توان ادعا کرد ریشه منازعات چند سال اخیر در خاورمیانه و

حق شرط کشورهای اسلامی و اروپایی بر کنوانسیون رفع اشکال هرگونه تبعیض علیه زنان در چارچوب نظام حقوقی حق شرط و موازین مرتبط به آن2018(word)

حق شرط کشورهای اسلامی و اروپایی بر کنوانسیون رفع اشکال هرگونه تبعیض علیه زنان در چارچوب نظام حقوقی حق شرط و موازین مرتبط به آن2018(word)

حق شرط کشورهای اسلامی و اروپایی بر کنوانسیون رفع اشکال هرگونه تبعیض علیه زنان در چارچوب نظام حقوقی حق شرط و موازین مرتبط به آن2018(word)

سال انتشار: ۱۳۹۷ محل انتشار: فصلنامه پژوهش نامه حقوق بشری، دوره: 4، شماره: 3 کد COI مقاله: JR_WMN-4-3_002 زبان مقاله: فارسی word (فایل این مقاله در ۴۶ صفحه با فرمت word قابل دریافت می باشد) چکیده مقاله: پس از جنگ جهانی دوم تحولات بنیادینی در زمینه حقوق بین الملل به وجودآمد. در این دوران جامعه ملل با حجم گسترده ای از معاهدات روبه رو است کهمعاهدات حقوق بشری قسمت عمد های از آن را تشکیل می دهد. معاهدات حقوقبشری به عنوان یکی از بنیادهای اصلی حقوق بین الملل از ارزش دوچندانی برخوردارهستند. ماهیت حمایتی این اسناد اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباطبا مسایلی همچون ایراد حق شرط از سوی کشورها نسبت به آنان اتخاذ گردد.کنوانسیون رفع اشکال

مداخله بشردوستانه شورای امنیت در محیط زیست از منظر حقوق بین الملل2018(word)

مداخله بشردوستانه شورای امنیت در محیط زیست از منظر حقوق بین الملل2018(word)

مداخله بشردوستانه شورای امنیت در محیط زیست از منظر حقوق بین الملل2018(word)

سال انتشار: ۱۳۹۷ محل انتشار: فصلنامه پژوهش نامه حقوق بشری، دوره: 4، شماره: 3 کد COI مقاله: JR_WMN-4-3_001 زبان مقاله: فارسی word (فایل این مقاله در ۲۸ صفحه با فرمت word قابل دریافت می باشد) چکیده مقاله: با توجه به وضعیت نظام بین المللی موجود، برخی ابعاد حقوقی مداخلهبشردوستانه با توجه به حاکمیت کشورها بر منابع طبیع یشان و خصوصا مقولهمحیط زیست و نظریه های رو به افول بودن حاکمیت مطلق کشورها، به نظر می رسدهرچقدر قدرت سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و بشردوستان های همچونسازمان ملل در رویه عملی و تیوری شان افزایش یابد، به همان میزان از حاکمیتکشورها و مطلقه بودن آن در سطح داخلی نسبت به استاندارهای رفتاری بین المللی،کاهش می یابد. در این

اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار در اسناد بین المللی2019(word)

اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار در اسناد بین المللی2019(word)

اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار در اسناد بین المللی2019(word)

سال انتشار: ۱۳۹۸ محل انتشار: فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره: 49، شماره: 1 کد COI مقاله: JR_JPLSQ-49-1_014 زبان مقاله: فارسی word (فایل این مقاله در ۲۲ صفحه با فرمت word قابل دریافت می باشد) چکیده مقاله: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش فشارهای اقتصادی بین المللی در طول چهاردهه، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1389 مفهومی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی رادر ادبیات اقتصادی به وجود آوردند و عقیده دارند که پیشرفت اقتصادی و برون رفت ازبحران های بین المللی کشور، اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و شاخص های آناست. مجامع بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد نیز، از بدو تاسیس تاکنون،برای کاهش فقر و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه، مفهومی با عنوانتوسعه پایدار را

چالش های حقوقی همگرایی اقتصادی دولتها از منظر حقوق تجارت بین الملل؛ با تاکید بر اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد اروپا (افتا)2019(word)

چالش های حقوقی همگرایی اقتصادی دولتها از منظر حقوق تجارت بین الملل؛ با تاکید بر اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد اروپا (افتا)2019(word)

چالش های حقوقی همگرایی اقتصادی دولتها از منظر حقوق تجارت بین الملل؛ با تاکید بر اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد اروپا (افتا)2019(word)

سال انتشار: ۱۳۹۸ محل انتشار: فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره: 49، شماره: 1 کد COI مقاله: JR_JPLSQ-49-1_010 زبان مقاله: فارسی word (فایل این مقاله در ۱۸ صفحه با فرمت word قابل دریافت می باشد) چکیده مقاله: تمایل دولت ها به تشکیل اجتماعات اقتصادی منطقه ای در کنار سازمان ها و اتحادیه های بزرگبین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا، که اغلب مبتنی بر توجیهات اقتصادی وسیاسی است، چه در بدو شکل گیری و چه در طول حیات آنها، خالی از موانع حقوقی نیست.جهانی شدن علاوه بر ابعاد اقتصادی دارای جنبه های حقوقی نیر است که از جمله آن می توان بهیکسان سازی قواعد حقوقی اشاره کرد. تلاش و ثمره فعالیت برخی سازمان های بین المللی مانندکمیسیون تجارت بین الملل آنسیترال، موسسه

چالش های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب در پرتو قوانین نجات و کشفیات2019(word)

چالش های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب در پرتو قوانین نجات و کشفیات2019(word)

چالش های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب در پرتو قوانین نجات و کشفیات2019(word)

سال انتشار: ۱۳۹۸ محل انتشار: فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره: 49، شماره: 1 کد COI مقاله: JR_JPLSQ-49-1_001 زبان مقاله: فارسی-word قابل ویرایش (فایل این مقاله در ۲۱ صفحه با فرمت word قابل دریافت می باشد) چکیده مقاله: تاجیان و کاشفان در پی کسب منفعت اقتصادی حداکثری از اقدامات خود و باستان شناسان به دنبال فراهم کردن شرایط حفاظت مطلوب از میراث فرهنگی زیرآب هستند. تضاد میان اهداف این دو گروه آشکار است و امکان سازش میان اهداف متضاد آنها بسیار دشوار قوانین داخلی و اسناد بین المللی با توجه به همین دشواری ها دو رویکرد کلی اتخاذ کرده اند؛ تعدادی از آنها به کلی اجرای قوانین نجات و کشفیات را در مورد بقایای تاریخی و باستانی زیرآب منبع کرده و در مقابل عده