بهينه سازي فرآيند بيوليچينگ سرباره مجتمع مس سرچشمه با استفاده از روش سطح، پاسخ

بهينه سازي فرآيند بيوليچينگ سرباره مجتمع مس سرچشمه با استفاده از روش سطح، پاسخ

بهينه سازي فرآيند بيوليچينگ سرباره  مجتمع مس سرچشمه با استفاده از  روش سطح، پاسخ

چکيده اين تحقيق به منظور بهينه­سازي پارامترهاي عملياتي جهت استفاده از تکنولوژي بيوليچينگ در استحصال مس از سرباره توليدي توسط کوره هاي ذوب انعکاسي مجتمع مس سرچشمه صورت گرفته است. کاربردهاي گسترده تکنولوژي ليچينگ باکتريايي کانسنگ­هاي سولفيدي کم عيار به دليل كاهش آلودگيهاي زيست محيطي و توجيه اقتصادي قابل قبول در مقايسه با ساير روشهاي استحصال فلزات در سال­هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. سرباره موجود در دو دامپ مجموعا با ذخيره 6 ميليون تن و عيار متوسط 15/1 درصد وزني مس ذخيره گرديده است. بيش از 90% کاني­هاي سولفيدي مس موجود در نمونه کامپوزيت کالکوسيت و کالکوپيريت مي­باشند. بررسي­هاي اوليه در آزمايش ظروف لرزان در بازه زماني