درباره متافیزیک موسیقی

درباره متافیزیک موسیقی

درباره متافیزیک موسیقی

مابعدالطبیعه یا متافیزیک یا متاگیتیک شاخه‌ای از فلسفه است که به پژوهش درباره چیستی و کُنه وجود ، زندگی و جهان به عنوان یک کل می‌پردازد . متافیزیک را ریشه فلسفه می‌دانند؛ بدین معنا که فیلسوفان نخستین عمدتاً به این حوزه از فلسفه می‌پرداخته‌اند. در فلسفه معاصر، به مباحث مابعدالطبیعی با شَکّاکیت بسیار نگریسته‌اند . تلفظ صحیح مابعدالطبیعه، مابَعدالطبیعه است و تلفظ مابُعدالطبیعه اشتباه است . متافیزیک یا مابعدالطبیعه کتابی از فیلسوفِ یونانی ، ارسطو است. آنچه به اصطلاح مابعدالطبیعه