ویدئوی آموزش وبینار مقدمات الگوریتم ژنتیک

ویدئوی آموزش وبینار مقدمات الگوریتم ژنتیک

ویدئوی آموزش وبینار مقدمات الگوریتم ژنتیک

در این وبینار، مقدمات الگوریتم ژنتیک آموزش داده شده و کدهای الگوریتم ژنتیک به پیوست ارسال شده است.

ویدئوی وبینار آموزش اجرای خوشه‌بندی در SPSS

ویدئوی وبینار آموزش اجرای خوشه‌بندی در SPSS

ویدئوی وبینار آموزش اجرای خوشه‌بندی در SPSS

در این وبینار، ابتدا مفاهیم کلی درباره خوشه‌بندی ارائه می‌شود. پس از آن سه روش خوشه‌بندی K-Means، سلسله‌مراتبی و دو مرحله‌ای آموزش داده شده و این روش‌ها در SPSS خوشه‌بندی خواهند شد.