پاورپوینت آزمون هوش ریون

پاورپوینت آزمون هوش ریون

پاورپوینت آزمون هوش ریون

v این آزمون پیش از جنگ جهانی دوم تهیه شده است . v در اندازه گیری هوش افراد در همه سطوح از کودک 5 ساله تا بزرگسالان به کار می رود . v سوالهای مطرح شده در ماتریس همه از یک نوع هستند و همگی الگویی از تصاویر را نشان می دهد . v این سوالها بر اساس منطق خاصی تنظیم شده اند .آزمودنی باید منطقی را که بر اساس آن الگوی هر سوال ساخته شده است را کشف کند . v آزمودنی باید از بین تصاویر که به عنوان گزینه احتمالی در زیر هر الگو قرار گرفته است تصویری را که الگوی سوال را کامل می کند انتخاب نماید . v سوال های آزمون از ساده به مشکل تنظیم شده اند . v سوالهای انتهایی ماتریس های ریون به اندازه دشوارند که