پرسشنامه گردشگری و توسعه روستایی صاجبنظران و مسولین

پرسشنامه گردشگری و توسعه روستایی صاجبنظران و مسولین

پرسشنامه گردشگری و توسعه روستایی صاجبنظران و مسولین

پرسشنامه هوش هیجانی بار ان

پرسشنامه هوش هیجانی بار ان

پرسشنامه هوش هیجانی بار   ان

توضیحات دارد روایی پایایی دارد نمره گذاری دارد نتایج دارد