جایگاه حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

جایگاه حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

جایگاه حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

جایگاه حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید کار تحقیقی، دارای قهرست مطالب و منابع و …، تعداد صفحات 55

کار تحقیقی قانون حمایت از مصرف کننده

کار تحقیقی قانون حمایت از مصرف کننده

کار تحقیقی قانون حمایت از مصرف کننده

کار تحقیقی قانون حمایت از مصرف کننده دارای فهرست مطالب و فهرست منابع، تعداد صفحات 54 صفحه مرتب و تمیز

تحلیل و بررسی ماده 134 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

تحلیل و بررسی ماده 134 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

تحلیل و بررسی ماده 134 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

کار تحقیقی رشته حقوق تحلیل و بررسی ماده 134 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) فایل ورد، تعدا صفحات 57 صفحه، دارای فهرست، مرتب و تمیز