مقاله تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي

مقاله تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي

مقاله تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي

دانلود فایل تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي 159 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان

مقاله تهيه و بسته‌بندي آب معدني در ظروف PET

مقاله تهيه و بسته‌بندي آب معدني در ظروف PET

مقاله تهيه و بسته‌بندي آب معدني در ظروف PET

دانلود فایل تهيه و بسته‌بندي آب معدني در ظروف PET در 68 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان

تحقیق طبقه بندي گياهان

تحقیق طبقه بندي گياهان

تحقیق طبقه بندي گياهان

دانلود فایل طبقه بندي گياهان 57 صفحه با فرمت WORD تابلوي واحدهاي سيستماتيكي در رده‌بندي جهان گياهي برخي از واحدهاي سيستماتيكي و پسوندهاي آنها مثال Unites …………………………………………………………………………………واحد سيستماتيكي Regna vegetable kingdom…………………………………. جهان گياهي يا سلسلة گياهي Cormobiontes گياهان با پيكر مشخص ……………………………………… زيرجهان گياهي Tracheophytontes (تراكئيدداران يا گياهان آوندي …………………….. روشاخة گياهي Eubranchement/divistion……..شاخة گياهي مانند نهانزادان آوندي (Pteridophytes) Spermatophtines ……………………………………………………….زيرشاخة گياهان دانه‌دار Classe……… ردة گياهي مانند بازدانگان (Gymnospermopsides) يا نهاندانگان (Angiospermopsides) Order ……………………………………………………………………..راسته مانند آلاله (Ranales) Famille ………………………………تيره يا خانواده مانند تيرة آلاله (Ranunculaceaw) Sub.famille ………………………………………………………………………زيرخانواده‌ يا

تحقیق ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي

تحقیق ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي

تحقیق ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي

دانلود فایل ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي 27 صفحه با فرمت WORD چكيده در اين پژوهش محقق به دنبال پاسخگويي به اين سئوال اساسي بوده است كه آيا براي ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي مي توانيم، به جاي تأكيد بر مداخله و دست كاري در مؤلفه هاي درون سازماني، بر عوامل برون سازماني تأكيد نموده و از طريق سازماندهي و توانمند سازي مخاطبان، مشتريان و خدمت گيرندگان بخش كشاورزي، در قالب تشكل ها و سازمانهاي غيردولتي و مردمي، اصلاح و تحول در مديريت بخش را بصورت مستمر و سازمان يافته پيگيري كرد؟ يافته هاي اين پژوهش حاكي از جواب مثبت به سوال فوق الذكر بوده و در نهايت اثبات شده است. كه به هر ميزان كه بهره برداران بخش كشاورزي سازمان يافته و

مقاله پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد

مقاله پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد

مقاله پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد

دانلود فایل پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد 44 صفحه با فرمت WORD I. مقدمه .II شرطي كردن دمايي A. شرطي كردن دمايي سرد B. شرطي كردن دمايي دو مرحله اي C. تغييرات فيزيولوژيكي القا شده بوسيله دما D. شرطي كردن در دماي بالا III. گرما دادن متناوب A. بهبود اثرات آسيبي انجماد بوسيله گرما دادن متناوب B. مكانيسمهاي احتمالي گرما دادن متناوب IV. اتمسفر كنترل شده A. فوايد B. خطرات V. تنظيم كننده هاي رشد گياه A. اسيد اسكوربيك B. تريازولها

مقاله يك روش مدرن براي آناليز كلاسيك رشد گياه

مقاله يك روش مدرن براي آناليز كلاسيك رشد گياه

مقاله يك روش مدرن براي آناليز كلاسيك رشد گياه

دانلود فایل يك روش مدرن براي آناليز كلاسيك رشد گياه 53 صفحه با فرمت WORD مقدمه آناليز رشد گياه يك تحليلي توصيفي، چند جانبه و تكميلي است كه عملكرد و شكل گياه را تفير مي كند و از داده هاي ساده اوليه مثل وزن، سطح، حجم، محتويات اجزاء گياه براي بررسي دروني كه در برگيرنده كل است. استفاده مي كند (ايوانز 1972، كاستون و ونوس 1981، هانت 1990) در اواخر قرن 19 بررسيهاي مربوط به رشد گياه ابتدا فيزيولوژي گياه، سپس كشاورزي، امروزه اكولوژي مربوط به تكامل گياهي را براي ما روشن مي كند ( گاريز، Garnier ) در اين ژورنال هافمن (Maffmann)، پورتر اين مقاله يك نرم افزار جامع و به روز را معرفي مي كند كه در برآورده هاي آماري و رياضي به

مقاله کاشت و تکثير گياهان زينتي

مقاله کاشت و تکثير گياهان زينتي

مقاله کاشت و تکثير گياهان زينتي

دانلود فایل کاشت و تکثير گياهان زينتي 45 صفحه با فرمت WORD گلكاري، آشنايي با مفاهيم جايگاه گلکاري در ايران اهميت تاريخي: قدمت کشت و كار و نگهداري گل‌ها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. با نگاهي به تاريخ و فرهنگ ايران بنظر مي‌آيد که همواره ايرانيان در زمينه موضوعات مرتبط با گل‌ها جايگاه خوب و ارزنده‌اي داشته‌اند. اهميت اقتصادي: شايد قديمي‌ترين گلخانه‌هاي موجود در ايران كه در حال حاضر هم فعال هستند قدمتي در حدود 75 – 70 سال دارند. در حقيقت اهميت اقتصادي اين رشته، سابقه طولاني در ايران دارد. زماني كه بسياري از کشورها نامي در زمينه پرورش گل و گياه نداشته اند کشور ما با داشتن گلخانه‌هاي خوب و قابل قبول در زمان خود وضعيتي مناسب داشته است. کشت و

مقاله واکنش های تاریکی

مقاله واکنش های تاریکی

مقاله واکنش های تاریکی

دانلود فایل واکنش های تاریکی 81 صفحه با فرمت WORD در اين بخش به اين موضوع مي پردازيم كه مولكول هاي پرانرژي چگونه براي توليد تركيبات قندي يا كربوهيدرات ها مورد استفادة ‌گياه قرار مي گيرند. الف- چرخة كلوين: در سالهاي بين 1946 تا 1953 سه تن از دانشمندان به نامهاي ملوين كلوين، جيمز بشام و آندروبنسون راه متابوليكي تبديل گازكربنيك به قند را در گياهان كشف كردند. آنها اين كار را از طريق پيگيري از بين رفتن گازكربنيك راديواكتيو نشان داردر كشت هاي سلول هاي جلبك انجام داده اند. آزمايشهاي اولية كلوين نشان داد جلبك هايي كه به مدتي كه دقيقه و يا بيشتر در معرض گازكربنيك نشان دار قرار گرفته بودند، تركيب پيچيده اي از متابوليت هاي نشان دار، شامل قندها و اسيدهاي آمينه توليد كردند. با وجود

تحقیق بررسي نقش آهن به عنوان يك فلز كليدي در فرآيند زندگي گياهان

تحقیق بررسي نقش آهن به عنوان يك فلز كليدي در فرآيند زندگي گياهان

تحقیق بررسي نقش آهن به عنوان يك فلز كليدي در فرآيند زندگي گياهان

دانلود فایل بررسي نقش آهن به عنوان يك فلز كليدي در فرآيند زندگي گياهان 37 صفحه با فرمت WORD 0-1 مقدمه آهن يكي از عناصر فلزي معمول است كه %6/4 از سنگهاي آذرين و %4/4 از سنگهاي رسوبي را تشكيل مي‌دهد. محدوده غلظت آهن در خاكهاي معمولاً از %2/0 تا %55 تغيير مي‌كند (2000 تا 000/550) غلظتهاي آهن مي‌توانند در مناطق مختلف بسته به نوع خاك و حضور ساير منابع تغيير كنند. خاكهاي شني كمترين و خاكهاي رسي بيشترين ميزان آهن را دارند. آهن مي‌تواند در هر دو حالت دو ظرف (فروس يا ) يا سه ظرفيتي (فريك يا ) تحت شرايط محيطي بخصوص وجود داشته باشد. حالت ظرفيتي آهن توسط PH و پتانسيل redox سيستم تعيين مي‌شود و

تحقیق کشت گردو و موانع پیش رو

تحقیق کشت گردو و موانع پیش رو

تحقیق کشت گردو و موانع پیش رو

دانلود فایل کشت گردو و موانع پیش رو 21 صفحه با فرمت WORD 1- مقدمه گردوي معمولي (Juglans vegia L.) متعلق به خانوادة‌Juglandceae و سطح زير كشت آن در ايران حدود 62/109810 هكتار بوده و ساليانه بطور متوسط 60/168072 تن گردو از درختان بارور در ايران برداشت مي‌گردد. گردو بخاطر نقشي كه در تغذيه، درآمد ناشي از صادرات در اقتصاد و كشاورزي دارد در ايران و جهان از اهميت ويژه اي برخوردار است.

تحقیق تحقيقات جهت دسترسي به محصولات سبزي و صيفي سالم و بدون ميكروب

تحقیق تحقيقات جهت دسترسي به محصولات سبزي و صيفي سالم و بدون ميكروب

تحقیق تحقيقات جهت دسترسي به محصولات سبزي و صيفي سالم و بدون ميكروب

دانلود فایل تحقيقات جهت دسترسي به محصولات سبزي و صيفي سالم و بدون ميكروب 86 صفحه با فرمت WORD تاريخچه همزمان با تاسيس موسسة اصلاح و تهيه نهال و بذر در سال 1338، تحقيقات مربوط به محصولات سبزي و صيفي نيز با مبناي يك برنامه مدرن ابتدا براي شناخت ارقام بومي و محلي و سلكسيون و خالصسازي آنها شروع شد و سپس با ورود ژرم پلاسمهاي جديد سيبزميني و پياز و ساير محصولات سبزي و صيفي برنامه شناخت ارقام مناسب جديد و سازگار خارجي از طريق روشهاي علمي و آزمايشات مقايسه ارقام و تعيين نيازهاي زراعي ارقام توليد بذر مادري و توزيع بذر گواهي شده پيريزي گرديد. از سال 1358 بخش تحقيقات سبزي و صيفي به طور مستقل فعاليت›هاي خود را تحت مديريت مؤسسة اصلاح و تهيه

تحقیق کاشت خیار در گلخانه

تحقیق کاشت خیار در گلخانه

تحقیق کاشت خیار در گلخانه

دانلود فایل کاشت خیار در گلخانه 7 صفحه با فرمت WORD انتخاب زمان کشت : قبل از هر اقدامی در مورد کشت خيار ابتدا بهتر است اطلاعاتی از قبيل آمار هواشناسی منطقه نظرات و تجربيات مهندسين کشاورزی و کشاورزان با تجربه و مهمترين مورد قيمت اين محصول در بازار کسب کرده و آنگاه زمان کشت را انتخاب نماييد زيرا زمان کشت در بهره برداری محصول تاثير مستقيم داشته و باعث بالا رفتن روحيه کار و تلاش می گردد. مثلا در مناطق جنوبی کشور زمان کشت از اوائل مهرماه شروع می شود و در خرداد ماه سال بعد برداشت محصول پايان می يابد. و در مناطق شمالی و مرکزی کشور که در آذر ماه و دی ماه دارای هوای ابری و سرد می باشند زمان کشت را به

تحقیق تاریخچه زیتون

تحقیق تاریخچه زیتون

تحقیق تاریخچه زیتون

دانلود فایل تاریخچه زیتون 7 صفحه با فرمت WORD زيتون گياه بومي آسيا نر بوده است و بعدها به ايران و سوريه و فلسطين و سپس به كشورهاي مديترانه اي در پنج هزار سال پيش آورد شده . زيتون از قديمي ترين گياهاني است كه در طول تاريخ كشف شده است . باوجود اينكه تمام روغن ها داراي كالري مي باشند و بعضي از آنها داراي منافع بيشتري از بقيه هستند زيتون از روغن هاي مفيدي مي باشد كه انسان را در مقابل بيماري هاي قلبي محافظت ميكند . البته در اثر مصرف زياد روغن زيتون وزن افراد اضافه ميگردد. اين روغن را در حد اعتدال بايد مصرف كرد تا احساس سلامتي و شادابي نمائيد . بايد دانست در هر گرم چربي داراي 9 كالري مي باشد و هر قاشق مرباخوري هر 12

تحقیق دم اسبیان

تحقیق دم اسبیان

تحقیق دم اسبیان

دانلود فایل دم اسبیان 8 صفحه با فرمت WORD دم اسبيان كنوني، گياهان علفي نواحي مرطوب‌اند كه در چمن‌زارها، مزراع، كنار جويها و چشمه‌هاي نقطا مرطوب روييده، در نواحي شمال ايران فراوان يافتن مي‌شوند. ساقة اين گياهان بندبندي و تو خالي است. ريزوم دم اسبيان به طور افقي عميقاً در خاك قرار داشته، از آن ساقه‌هاي هوايي و ريشه‌هاي نابجاي فراوان جدا مي‌شود. دم اسبيان دو نوع ساقه، عقيم و بارور دارند.

تحقیق اقلام گیاهی جهت کاشت

تحقیق اقلام گیاهی جهت کاشت

تحقیق اقلام گیاهی جهت کاشت

دانلود فایل اقلام گیاهی جهت کاشت 68 صفحه با فرمت WORD معمولاً به هنگام كاشت از نونهالها و نهالهاي بازكاشتي كه در نهالستان پرورش يافته‌اند استفاده مي‌كنند. در جنگلداري شهري امكان كاشت بذور در محل اصلي بسيار كم است، زيرا براي بقاء حداقل يك درخت در محل مورد نظر به تعداد زيادي بذر نياز است و خطرات بسياري بذر و نهال تازه جوانه‌زده را تهديد مي‌كنند و كنترل آنها در فضاي آزاد بسيار مشكل است. براي تهيه يك ذخيره نباتي رضايت بخش، مطمئنترين و آسانترين روش اين است كه آنها را در محيطهاي حفاظت شده نهالستانها پرورش داده و سپس در محل كشت نماييم. يك مورد استثناء، توليد مثل طبيعي گونه‌هايي است كه به طور مكرر به ميزان بسيار زياد بذر توليد مي كنند مانند زبان گنجشك، افراي شبه

تحقیق طراحي خط توليد كشمش به روش مداوم

تحقیق طراحي خط توليد كشمش به روش مداوم

تحقیق طراحي خط توليد كشمش به روش مداوم

دانلود فایل طراحي خط توليد كشمش به روش مداوم 68 صفحه با فرمت WORD چكيده اين پروژه تحت عنوان طراحي خط توليد كشمش به روش مداوم مي باشد كه با استفاده از سورتينگ ليزري است و در نهايت كليه اطلاعات و استاندارهاي موجود ملي با استانداردهاي بين‌المللي و codex مقايسه مي شود ، تا بتوان مبادرت به توليد كشمكش مطابق با استاندارهاي بين‌المللي و به منظور صادرات توليد كرد، تا قادر به ورود به بازارهاي جهاني باشيم . ايران يكي از مناطق انگور خيز مي باشد كه سالانه بيش از يكصد هزار تن محصول انگورتوليد مي نمايد ، ولي متأسفانه به جهت عدم وجود صنايع تبديلي متناسب و عدم جذب كامل محصول توليدي در بازارهاي داخلي، همه ساله قسمت عمدة محصول انگور باغداران

تحقیق راهنماي پرورش توت فرنگي (بخش اول)

تحقیق راهنماي پرورش توت فرنگي (بخش اول)

تحقیق راهنماي پرورش توت فرنگي (بخش اول)

دانلود فایل راهنماي پرورش توت فرنگي (بخش اول) 5 صفحه با فرمت WORD تاريخچه توت فرنگي: توت فرنگي ميوه اي نسبتا جديد است که تا 250-300 سال قبل به اين شکل امروزي وجود نداشت و بيشتر موارد استفاده دارويي داشته است. در قرن چهاردهم در فرانسه توت فرنگي هاي وحشي از جنگل به زمين زراعتي منتقل شد و از آن به عنوان يک گياه اهلي استفاده گرديد. در جنگلهاي شمال ايران توت فرنگي وحشي بطور فراوان يافت مي شود. بنظر مي رسد که اولين رقم اصلاح شده در زمان صدارت اتابک اعظم از فرانسه به ايران آمد و به نام اتابکي خوانده شد.

تحقیق کشت فلفل رنگی در گلخانه

تحقیق کشت فلفل رنگی در گلخانه

تحقیق کشت فلفل رنگی در گلخانه

دانلود فایل کشت فلفل رنگی در گلخانه 4 صفحه با فرمت WORD فلفل رنگي با دارا بودن ۱۲ برابر ويتامين c نسبت به پرتقال يكي از پر مصرف ترين سبزيجات در اروپا و آمريكا مي باشد كه با رنگ ها و طعم گوناگون به صورت خام و يا پخته مصرف مي گردد.چنانچه بتوان فلفل هاي رنگي را با كيفيت بالا توليد نمود با توجه به مصرف زياد آن در فصل زمستان مي توان مطمئن بود كه بازار خوبي در داخل و خارج از كشور براي اين محصول مهيا و آماده است.

تحقیق کشت گوجه فرنگی در گلخانه

تحقیق کشت گوجه فرنگی در گلخانه

تحقیق کشت گوجه فرنگی در گلخانه

دانلود فایل کشت گوجه فرنگی در گلخانه 5 صفحه با فرمت WORD گوجه فرنگی از جمله صيفی جاتی است که به دلايل فراوان کشت آن قابل صرفه است. زيرا اين محصول در غذاهای مختلف مورد استفاده قرار می گيرد و آنجا که به صورت اصلی وجود ندارد به صورت رب گوجه باعث خوشمزگی غذا می شود.به همين دليل است که در کشت گوجه فرنگی واريته هايی در نظر گرفته شده است که دقيقا با شرايط مصرف گوجه فرنگی مطابق است. گوجه فرنگی ريز در اندازه های ۵ تا ۲۰ گرمی و همين طور گوجه فرنگی هايی با اوزان تا ۲۵۰ گرم توليد شده است که به خاطر استفاده از تکنيک های جديد علاوه بر مقاومت بالا در برابر بسياری از ويروس ها و بيماری ها استعداد دوام و تازگی را تا مدت طولانی

تحقیق نقش گیاه دارچین در درمان بیماری ها

تحقیق نقش گیاه دارچین در درمان بیماری ها

تحقیق نقش گیاه دارچین در درمان بیماری ها

دانلود فایل نقش گیاه دارچین در درمان بیماری ها 57 صفحه با فرمت WORD مقدمه گياهان اولين موجودات خلقت و اين جاندارن خاموش و نمودارهاي زيبايي در طبيعت، پت از گذشت ميليون ها سال كه از پيدايش آنها برروز زمين مي گذرد، در طي چند قرن اخير، آثار و خواص اعجاز انگيز خود را توسط دست بشر به منصه ظهور رساانده‌اند. طب و طبابت و به طور اعم معالات از ولين مسائلي است كه بشر براي حفظ اعتدال و توازن مزاج در بروز امراض جهت اعاده سلامتي به آن روي آورده نسبت به دفع وضع قوانين، امكانات، تحقيقات و گردآوي لازم ومسائل مربوطه نهايت باريك بيني و دقت را معمول داشته، زيرا به هر صورت

تحقیق کود شیمیایی

تحقیق کود شیمیایی

تحقیق کود شیمیایی

دانلود فایل کود شیمیایی 13 صفحه با فرمت WORD از جمله كودهاي شيميائي قابل استفاده در مسير خاكي مي‌توان كودهاي فسفاته و سولفات آمونيوم و سولفات پتاسيم و سولفات نيزيم و برخي عناصر كم مصرف را نام برد هرچند كه براي مصرف اين كودها بهتر است براساس آناليز خاك و مقايسه نتيجه آن با شاخص مورديناز كودي انجام شود با اين حال توصيه كودي زير در صورت عدم امكان دسترسي به آزمايش خاك و در شرايط pH بالاي 7 مي‌باشد.

تحقیق فعاليتهاي علمي‌اصلاح نباتات تحقيقات در زمينة محصولات زراعي

تحقیق فعاليتهاي علمي‌اصلاح نباتات تحقيقات در زمينة محصولات زراعي

تحقیق فعاليتهاي علمي‌اصلاح نباتات تحقيقات در زمينة محصولات زراعي

دانلود فایل فعاليتهاي علمي‌اصلاح نباتات تحقيقات در زمينة محصولات زراعي 62 صفحه با فرمت WORD مقدمة گردآورنده تحقيقات يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده توسعة كشاورزي است. فناوريهاي جديد در زمينة توليدات كشاورزي حاصل از تحقيقات دانشمندان و محققان در موسسات تحقيقات دولتي در گوشه وكنار جهان مي‌باشد.هدف از تحقيقات كشاورزي دستيابي به راهكارهها و روشهاي نوين علمي‌به منظور حل مشكلات و موانع موجود بر سر راه توليد مي‌باشد. فعاليتهاي علمي‌اصلاح نباتات در ايران عملاّ از اولين دهة 1300 هجري شمسي شروع به صورت پراكنده در مناطق محدودي از كشور انجام مي‌گرديد.

تحقیق پیشرفت صنعت کشاورزی

تحقیق پیشرفت صنعت کشاورزی

تحقیق پیشرفت صنعت کشاورزی

دانلود فایل پیشرفت صنعت کشاورزی 47 صفحه با فرمت WORD مقدمه با پيشرفت صنعت كشاورزي در جوامع و بالا رفتن سطح بهداشت عمومي در جوامع مختلف ميزان مصرف آب و به تبع آن ميزان توليد فاضلاب افزايش يافته است پيشرفت صنعت كشاورزي وبالا رفتن سطح بهداشت عمومي يك مسئله خوشايند در جهان امروز است اما توليد فاضلاب و زائداتي كه در آن وجود دارد باعث نگراني دولتها و مردم و سازمانهاي بين المللي زيست محيطي شده است .

طرح توجیهی پرورش زنبور عسل

طرح توجیهی پرورش زنبور عسل

طرح توجیهی پرورش زنبور عسل

خواص عسل ۵۸: ضدباکتری و شیرین کننده بله عسل یک شیرین‌کننده‌ی طبیعی است اما مراقب آدم‌ها یا تولید‌کنندگانی باشید که عَسَل را فرآوری می‌کند و بیش‌تر خواص ضدباکتری‌اش را می‌گیرند. اگر از سوپرمارکت محل خود عَسَل درجه یک می‌خرید، احتمال آن‌که فرآوری شده باشد زیاد است. در حقیقت، برخی می‌گویند سه چهارم عسلی که در خواربارفروشی‌ها یافت می‌شود، فرآوری شده است، یعنی تقریبا تمام فواید تغذیه‌ای خود را از دست داده است. بیش‌تر این به اصطلاح عسل‌ها از چین می‌آیند و حتی در ظروف آن‌ها هیچ اثری از گرده‌ی گل نیست، یعنی فوق‌ فرآوری شده است. خواص عسل ۵۹: درمان اگزما عَسَل یک درمان طبیعی برای کسانی است که از اگزما رنج می‌برند و ممکن است بتواند بیماری‌شان را تسکین دهد. یک درمان خانگی شگفت‌انگیز برای چنین مشکلی استفاده از مخلوط عَسَل، دارچین،

تحقیق بيماری : بيماری ريشه آرميلاريا ؛ پوسيدگی ريشه بند کفشی

تحقیق بيماری : بيماری ريشه آرميلاريا ؛ پوسيدگی ريشه بند کفشی

تحقیق بيماری : بيماری ريشه آرميلاريا ؛ پوسيدگی ريشه بند کفشی

دانلود فایل بيماری : بيماری ريشه آرميلاريا ؛ پوسيدگی ريشه بند کفشی 42 صفحه با فرمت WORD معمولا یکی از مهمترین بیماری های درختان در مناطق معتدل جهان است . این بیماری در جنگل های بومی ، جنگل های کاشته شده ، باغات میوه ، تاکستان ها و فضای سبز شهری دیده می شود . همچنین ممکن است در گیاهان غیر چوبی ( شکل 13 ) ایجاد شود . این بیماری خسارت های فراوانی را در بخش های معتدل امریکای شمالی ، اروپا ف آسیا ، ژاپن ، آفریقای جنوبی ،استرالیا و نیوزلند و هر جای دیگر به بار می آورد .

تحقیق تولید مثل در گیاهان گلدار

تحقیق تولید مثل در گیاهان گلدار

تحقیق تولید مثل در گیاهان گلدار

دانلود فایل تولید مثل در گیاهان گلدار 35 صفحه با فرمت WORD توليد مثل جنسي در گياهان گلدار كشاورزان، بيش تر گياهان را با كاشتن دانه زياد مي كنند. مي دانيد كه دانه در داخل گل تشكيل مي شود و مي تواند رشد كند و گياهي سبيه به گياه والد خود را به وجود آورد. گل، اندام توليد مثل گياهان گلدار ( نهان دانه) است. در گل، بخش هاي توليد كننده‌ي گامت، پرچم و مادگي هستند. در بيش تر گلها، دو نوع اندام نر و ماده مشاهده مي شود و گل ها نر- ماده هستند، يعني هم پرچم و هم مادگي دارند.

تحقیق نانو و کشاورزی

تحقیق نانو و کشاورزی

تحقیق نانو و کشاورزی

دانلود فایل نانو و کشاورزی 61 صفحه با فرمت WORD نانوتكنولوژی به عنوان یك فناوری قدرتمند، توانایی ایجاد تحول در سیستم كشاورزی و صنایع غذایی آمریكا و سر تاسر دنیا را دارد. نمونه هایی از كاربردها و پتانسیلهای بالقوه نانوتكنولوژی در كشاورزی و صنایع غذایی، شامل سیستم های جدید آزاد كننده دارو برای درمان بیماریها، ابزارهای جدید بیولوژی سلولی و مولكولی، امنیت زیستی و تضمین سلامتی محصولات كشاورزی و غذایی و تولید مواد جدید مورد استفاده برای شناسایی عوامل بیماریزا و حمایت از محیط زیست می باشد.

تحقیق بخش کشاورزی خراسان : چهار سال بعد از ادغام

تحقیق بخش کشاورزی خراسان : چهار سال بعد از ادغام

تحقیق بخش کشاورزی خراسان : چهار سال بعد از ادغام

دانلود فایل بخش کشاورزی خراسان : چهار سال بعد از ادغام 13 صفحه با فرمت WORD مقدمه متعاقب ادغام دو وزارت خانه جهاد سازندگی و کشاورزی در اواخر سال 79 و تشکیل ستاد وزارت جهاد کشاورزی ، سازمانهای استانی این دو وزارتخانه سابق نیز در یکدیگر ادغام و سازمان جهاد کشاورزی دراستانها تشکیل شد . در استان پهناور خراسان نیز این مهم در دهه اول اردیبهشت 1380 صورت گرفت که گزارش حاضر وضعیت کشاورزی این استان را چهار سال بعد از ادغام ارائه می نماید .

تحقیق حفاظت از سرمازدگي و يخ زدگي محصولات باغي

تحقیق حفاظت از سرمازدگي و يخ زدگي محصولات باغي

تحقیق حفاظت از سرمازدگي و يخ زدگي محصولات باغي

دانلود فایل حفاظت از سرمازدگي و يخ زدگي محصولات باغي 14 صفحه با فرمت WORD هر ساله بخش زيادي از ميوه و كشت سبزيجات كشور به علت دماي پائين آسيب ديده و از بين مي روند. روشهاي حفاظتي موجود مي باشد براي مقابله بر سرمازدگي و يخ زدگي كه در اين مقاله به آن مي پردازيم.

تحقیق بررسی تاثیر عوامل مختلف کشت سیب زمینی در غرب اصفهان

تحقیق بررسی تاثیر عوامل مختلف کشت سیب زمینی در غرب اصفهان

تحقیق بررسی تاثیر عوامل مختلف کشت  سیب زمینی در غرب اصفهان

دانلود فایل بررسی تاثیر عوامل مختلف زراعی و ساختاری بر میزان کارایی انرژی برای کشت سیب زمینی در غرب اصفهان 22 صفحه با فرمت WORD چکیده منطقه غرب اصفهان (فریدن و فریدون شهر) از جمله مهم ترین مناطق تولید کننده سیب زمینی در کشور محسوب می شوند. در این پژوهش علاوه بر تعیین میزان مصرف انرژی برای کشت سیب زمینی به بررسی اثر عوامل مختلف زراعی همچون نظام زراعی و اندازه زمین های زراعی و همچنین عوامل ساختاری از جمله مالکیت زمین و مالکیت ماشین بر میزان کارایی انرژی پرداخته شده است. بدین منظور بین سیب زمینی کاران منطقه تعدادی

تحقیق پنبه

تحقیق پنبه

تحقیق پنبه

دانلود فایل پنبه 9 صفحه با فرمت WORD پنبه از محصولات مهمی است که برای رشد مطلوب نه تنها به عناصرماکرواحتیاج دارد بلکه استفاده ازعناصر میکرو باعث بهبود کیفیت آن میگردد

تحقیق تعیین ضریب زبری لوله های موجدار زهکشی برای شرایط واقعی جریان

تحقیق تعیین ضریب زبری لوله های موجدار زهکشی برای شرایط واقعی جریان

تحقیق تعیین ضریب زبری لوله های موجدار زهکشی برای شرایط واقعی جریان

دانلود فایل تعیین ضریب زبری لوله های موجدار زهکشی برای شرایط واقعی جریان 12 صفحه با فرمت PDF چکیده: ضریب زبری لوله های موجدار با منافذ جانبی که در مراجع ارائه می شود (ضریب زبری اسمی) | معمولا برای جریان یکنواخت کاملا متلاطم و از نظر هیدرولیکی زبر صادق است. در حالی که جریان | در داخل لوله ها از نوع متغیر مکانی و متلاطم زبر یا بینابین می باشد. در جریان متغیر مکانی نحوه ورود چت های کوچک آب از منافذ جدار لوله به درون لوله علاوه بر برهم زدن توزیع یکنواخت سرعت در مقاطع عرضی به صورت عامل بازدارنده جریان نیز عمل می نماید. عامل اول ضرورت کاربرد ضربب تصحيح توزیع سرعت را، در روابط حاکم ایجاب می کند. عامل دوم هم می تواند ضریب زہری اسمی لوله

تحقیق معرفی آفات و بیماری های مهم در خیار گلخانه ای

تحقیق معرفی آفات و بیماری های مهم در خیار گلخانه ای

تحقیق معرفی آفات و بیماری های مهم در خیار گلخانه ای

دانلود فایل معرفی آفات و بیماری های مهم در خیار گلخانه ای 54 صفحه با فرمت WORD سفیدک دروغین (کاذب) بیماری سرخی 1) عامل بیماری : قارچ pseudoperonospora cubensis

تحقیق اصول کشاورزی پایدار

تحقیق اصول کشاورزی پایدار

تحقیق اصول کشاورزی پایدار

دانلود فایل اصول کشاورزی پایدار 31 صفحه با فرمت WORD مقدمه نهال سالم ، سنگ بنای کشاورزی پایدار کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی منطبق بر منافع انسان و کارایی بیشتر در استفاده از منابع است . مهم ترین هدف وزارت جهاد کشاورزی در برنامه چهارم توسعه ، پایداری تولیدات کشاورزی بر مبنای دانایی است و یکی از پنج محور مصوب جهت گیری های پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی ، حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی است که تولید نهال سالم و ساماندهی نهالستان های کشور نقش مهمی در این زمینه دارد . مصرف سالانه نهال در کشور 40 میلیون اصله است . تاکنون بیش از 1000 نهالستان فعال در کشور شناسایی شده است و حدود 750 نهالستان استاندارد لازم و گواهی سلامت دریافت

پایان نامه سنتز و تلفیق

پایان نامه سنتز و تلفیق

پایان نامه سنتز و تلفیق

دانلود فایل سنتز و تلفیق 53 صفحه با فرمت WORD استان یزد در مرکز ایران در قلمرو سلسله جبال مرکزی ایران بین عرض های جغرافیایی 29 درجه و 48 دقیقه تا 33 درجه و 30 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 52 درجه و 45 دقیقه تا 56 درجه و30 دقیقه شرقی از نصف النهار مبدأ قرار گرفته است. استان یزد از شمال و غرب به استان اصفهان از شمال شرقی به استان خراسان از جنوب غربی به استان فارس و از جنوب شرقی به استان کرمان محدود می شود. استان یزد در حدود 72156 کیلومتر مربع وسعت داشته و تقریباً 37/4 درصد از وسعت کل ایران را در بر می گیرد .

پاورپوینت اصلاح گل نرگس

پاورپوینت اصلاح گل نرگس

پاورپوینت اصلاح گل نرگس

دانلود پاورپوینت اصلاح گل نرگس ۱۳ اسلاید گیاه شناسی نرگس —جنس: Narcissus —خانواده: Amaryllidaceae —نام علمی: ssp. Narcissus —نام انگلیسی: Daffodil