راهنمای مفید ثبت نام کنکور سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی

راهنمای مفید ثبت نام کنکور سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی

راهنمای مفید ثبت نام کنکور سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی

فایل راهنمای ثبت نام کنکور سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی شما را ضوابط و مقررات ثبت نام در کنکور سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی اشنا می کند با مطالعه این فایل نیازی به خواندن دفترچه های راهنمای ثبت نام کنکور نیست و مطالب آن به طور مختصر و مفید و کافی در آن آورده شده است. محتوای این فایل شما را سهمیه های کنکور و روش ثبت نام در رشته های بدون آزمون و با آزمون دانشگاه های سراسری ، پیام نور، غیرانتفاعی و … و دانشگاه آزاد اسلامی به طور کامل آشنا می کند.

راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی

راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی

راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی

فایل راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی شما را ضوابط و مقررات انتخاب رشته در کنکور سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی اشنا می کند با مطالعه این فایل نیازی به خواندن دفترچه های راهنمای انتخاب رشته کنکور نیست و مطالب آن به طور مختصر و مفید و کافی در آن آورده شده است. محتوای این فایل شما را سهمیه های کنکور و روش انتخاب رشته در رشته های بدون آزمون و با آزمون دانشگاه های سراسری ، پیام نور، غیرانتفاعی و … و دانشگاه آزاد اسلامی به طور کامل آشنا می کند. به طور دقیق شما با مفاهیم سهمیه، بومی گزینی رشته ها، درصد پذیرش در سهمیه ها، نحوه پذیرش دانشگاه های مختلف سراسری، پیام نور و … و دانشگاه آزاد اسلامی اشنا می کند آمارهای مختلف و حداکثر رتبه های قبولی