قالب شماره18

قالب شماره18

قالب شماره18

قالب شماره 18 هر چهار طرف حاشیه ،صفحه افقی، با طرح های اسلیمی، مطابق شکل، فایل ورد

قالب شماره22

قالب شماره22

قالب شماره22

قالب شماره22 هر چهار طرف حاشیه ،صفحه افقی، با طرح های اسلیمی، مطابق شکل، فایل ورد

قالب شماره 21

قالب شماره 21

قالب شماره 21

قالب شمار ه 21 هر چهار طرف حاشیه ،صفحه افقی، با طرح های اسلیمی، مطابق شکل، فایل ورد، بسیار زیبا

قالب شماره 20

قالب شماره 20

قالب شماره 20

قالب شماره 20 هر چهار طرف حاشیه ،صفحه افقی، با طرح های اسلیمی، مطابق شکل، فایل ورد

قالب شماره19

قالب شماره19

قالب شماره19

قالب شماره 19 هر چهار طرف حاشیه ،صفحه افقی، با طرح های اسلیمی، مطابق شکل، فایل ورد

word برنامه نویسی سی شارپ طراحی فرم پروفایل

word برنامه نویسی سی شارپ طراحی فرم پروفایل

word برنامه نویسی سی شارپ طراحی فرم پروفایل

ورد دارای 51 صفحه و دارای عکس می باشد و می توانید یک فرم پروفایل به همراه کد آن نیز پیاده سازی و طراحی کنید.