گنج نامه اسرار دفاین و کنوز(خطی ونایاب)

گنج نامه اسرار دفاین و کنوز(خطی ونایاب)

گنج نامه اسرار دفاین و کنوز(خطی ونایاب)

گنج نامه اسرار دفاین و کنوز(خطی ونایاب) شامل تفسیر علائم و نسخ و طلسمات دفینه ها و اطلاعاتی ارزشمند و بینظیر از الفبای نسخ و …..